·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

Spisy treści

 

Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wrocław 1955 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zmiana tytułu od 2000: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Kraków 2000 – Polska Akademia Umiejętności

 

Redaktorzy naczelni:

1955-1959 – Jan Dąbrowski
1960-1967 – Kazimierz Piwarski
1968-1985 – Zbigniew Jabłoński
1986-1996 – Krystyna Stachowska
1997-2018 – Karolina Grodziska

od 2019 – Agnieszka Fluda-Krokos


Rok 1: 1955 Rok 2: 1956 Rok 3: 1957 Rok 4: 1958
Rok 5: 1959 Rok 6: 1960 Rok 7/8: 1961/62
Rok 9: 1963 Rok 10: 1964 Rok 11: 1965 Rok 12: 1966
Rok 13: 1967 Rok 14: 1968 Rok 15: 1969 Rok 16: 1970
Rok 17: 1971 Rok 18: 1972 Rok 19: 1973 Rok 20: 1974
Rok 21: 1975 Rok 22: 1976 Rok 23: 1977 Rok 24: 1978/79
Rok 25: 1980 Rok 26: 1981 Rok 27: 1982 Rok 28: 1983
Rok 29: 1984 Rok 30: 1985 Rok 31: 1986 Rok 32: 1987
Rok 33: 1988 Rok 34: 1989 Rok 35: 1990 Rok 36: 1991
Rok 37: 1992 Rok 38: 1993 Rok 39: 1994 Rok 40: 1995
Rok 41: 1996 Rok 42: 1997 Rok 43: 1998 Rok 44: 1999
Rok 45: 2000 Rok 46: 2001 Rok 47: 2002 Rok 48: 2003
Rok 49: 2004 Rok 50: 2005 Rok 51: 2006 Rok 52: 2007
Rok 53: 2008 Rok 54: 2009 Rok 55: 2010 Rok 56: 2011
Rok 57: 2012 Rok 58: 2013 Rok 59: 2014 Rok 60: 2015
Rok 61: 2016 Rok 62: 2017 Rok 63: 2018 Rok 64: 2019
Rok 65: 2020 Rok 66: 2021 Rok 67: 2022  

1 (1955) - 44 (1999)

Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Rok 1: 1955

 • Dąbrowski Jan: [Przedmowa], s. 5.
 • [Fontana Julian]: Wybór listów Juliana Fontany do Stanisława Egberta Koźmiana z lat 1844–1868, wyd. z rękopisów Józef Fijałek, s. 187–266.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I 1953 – 31 XII 1954, s. 301-315
 • Listy o Adamie Mickiewiczu ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, red. Zbigniew Jabłoński, oprac.: Maria Buczak, Józef Dużyk, Aleksandra Leśnodorska, Helena Lipska, Elżbieta Nieciowa, Alojzy Preissner, s. 47–186.
 • Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Korespondencja Teofila Lenartowicza, oprac. Alojzy Preissner, s. 267–300.
 • Rederowa Danuta, Jabłoński Zbigniew: Zarys dziejów Biblioteki PAN w Krakowie w latach 1856–1956, s. 7–46.

Rok 2: 1956

 • Dużyk Józef: Z dziejów cenzury w Krakowie w wiekach XV-XVII, s. 375-411.
 • Fijałek Józef: Starania Józefa Majera o obsadzanie katedr w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1848-1876, s. 269-286.
 • Jabłoński Zbigniew: Korespondencja Oskara Kolberga z Janem Karłowiczem z lat 1877-1890, s. 287-311. [zawiera teksty listów]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I 1955 - 31 XII 1955, s. 457-469.
 • Nieciowa Elżbieta [Helena]: Wrażenia Ignacego Domeyki z pobytu w Krakowie 24 lipca – 3 sierpnia 1884, R. 2: 1956, s. 323-347. [zawiera fragment pamiętników]
 • Preissner Alojzy: Spuścizna rękopiśmienna po Walerym Wielogłowskim. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 413-456.
 • Rederowa Danuta, Stachowska Krystyna: Ośrodek naukowy krakowski w świetle materiałów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1841-1871.
  Wybór źródeł, s. 7-268. [zawiera materiały źródłowe]
 • Rylska Zofia: Z listów Tomasza Prylińskiego, s. 313-322. [zawiera teksty listów]
 • Treiderowa Anna: Zbiór graficzny Biblioteki PAN w Krakowie. Zarys dziejów, s. 349-374.

Rok 3: 1957

 • Dużyk Józef, Treiderowa Anna: Zagadnienie opieki nad zabytkami w działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 201-280.
 • Gawęda Stanisław: Przyczynki źródłowe do rewolucji krakowskiej w roku 1846, s. 317-346. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I 1956 – 31 XII 1956, s. 383–394.
 • Preissner Alojzy: Korespondencja Stanisława Tomkowicza. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 347-382.
 • Świątecka Maria: Działalność oświatowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 281-316.
 • Życie kulturalne i artystyczne Krakowa w drugiej połowie XIX w. (Wybór listów), red. Zbigniew Jabłoński, oprac.: Maria Buczak, Kazimierz Dziwik,
  Aleksandra Leśnodorska, Alojzy Preissner, Zofia Rylska, Bogumiła Paloc-Schnaydrowa, s. 5-200.

Rok 4: 1958

 • Csaproslár os István: Magyarország Kraszewski Publicisztikai Munkásságában. s. 275-310.
 • Dąbrowska Elżbieta: Wczesnośredniowieczne Morawy w świetle ostatnich badań archeologicznych, s. 37-54.
 • Dużyk Józef: Antywojenny druk Erazma z Rotterdamu w Krakowie, s. 257-273.
 • Dziwik Kazimierz: Z badań nad stosunkami własnościowymi w Sądeczyźnie[!]. Januszowa, Librantowa, Boguszowa, Kwieciszowa i Wolfowa, s. 113-127.
 • Gawęda Stanisław: Statut Bractwa Tragarzy dla żup wielickich z 1554 r., s. 129-140. [zawiera materiały źródłowe]
 • Jabłoński Zbigniew: Ignacy Humnicki. Życie i twórczość 1798-1864, s. 311-365.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I 1957-31 XII 1957, s. 461-472.
 • Mikucki Sylwiusz: Studia nad najdawniejszą dyplomatyką ruską, s. 55-64.
 • Molè Wojsław: Wawel a Dalmacja. Na marginesie problematyki historii sztuki polskiego tysiąclecia, s. 5-19.
 • Paloc-Schnaydrowa Bogumiła: Cyprian Walewski. Bibliograf i kolekcjoner (1820-1873), s. 367-389.
 • Preissner Alojzy: Katalog korespondencji Stefana Buszczyńskiego. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 439-459.
 • Preissner Alojzy: Katalog korespondencji Teodora Wierzbowskiego. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 391-438.
 • Rederowa Danuta: Ze studiów nad kontaktami Akademii Umiejętności z nauką obcą. Ekspedycja Rzymska (1886-1918), s. 191-256.
 • Stachowska Krystyna: Zapożyczenia Jana Długosza z dzieła Teodoryka z Niem „De scismate”, s. 65-112. [zawiera materiały źródłowe]
 • Stachowska Krystyna: Ze studiów nad organizacją nauki w Krakowie na polu historii w latach 1860-1886, s. 141-189.
 • Żaki Andrzej: Celtowie na ziemiach Polski, s. 21-35.

Rok 5: 1959

 • Bibliografia prac prof. dra Jana Dąbrowskiego za lata 1908—1960, oprac. Krystyna Stachowska, s. 5-46.
 • [Czajkowski Adam]: Wspomnienia generała Adama Czajkowskiego ze służby na granicy greckiej w latach 1858, 1859 i 1862 w pułkach otomańskich Kozaków, oprac. Józef Fijałek, s. 101-150.
 • Dąbrowski Jan: Czy Uniwersytet Kazimierzowski działał na Kazimierzu?, s. 53-72.
 • [Ehrenberg Kazimierz]: Z listów Kazimierza Ehrenberga do Ferdynanda Hoesicka, oprac. Bogumiła Paloc–Schnaydrowa, s. 151-169.
 • Jabłoński Zbigniew: Związki Antoniego Zygmunta Helcla z teatrem krakowskim, s. 73-99.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I 1958 - 31 XII 1959, s. 337-355.
 • Katalog atlasów (XVI- XVIII w.) Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, oprac. Barbara Kmiecikowa, s. 199-289.
 • Katalog korespondencji Walerego Eliasza-Radzikowskiego, Aleksandra Hajdeckiego, Hieronima Łopacińskiego i Jana Łosia. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, oprac. Alojzy Preissner, s. 313-336.
 • Skorowidze do Katalogu atlasów (XVI-XVIII w.), sporządził Edward Schnayder, s. 290-311.
 • [Vondráček Franciszek]: Z polskiej korespondencji Franciszka Vondráčka, oprac. Józef Dużyk, s. 171-198.
 • Wykaz wykładów prof. dra Jana Dąbrowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1919-1960, oprac. Krystyna Stachowska, s. 47-51.

Rok 6: 1960

 • [Bieliński Seweryn, Ruszczewski Hieronim]: Dziennik czynności i wypadków podczas misji generała Wysockiego do Turcji od 11 XII 1853 do 8 II 1855, oprac. Józef Fijałek, s. 111-233.
 • Dużyk Józef: Lucjan Rydel w nieznanych listach. (Materiały do biografii), s. 49-110.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I - 31 XII 1960, s. 279-295.
 • [Marchlewski Julian]: Listy Juliana Marchlewskiego do Kazimierza Przerwy Tetmajera, [oprac.]. Zbigniew Jabłoński, s. 267-278.
 • [Tetmajer Kazimierz Przerwa]: Z korespondencji literackiej Kazimierza Przerwy Tetmajera, [oprac.]: Maria Buczakówna, Bogumiła Paloc-Schnaydrowa, s. 235-265.
 • Treiderowa Anna: Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a, s. 5-47.

Rok 7/8: 1961/1962

 • [Boguski Henryk Daniel]: Z notatek wygnańca, oprac. Elżbieta Helena Nieciowa, s. 361-474.
 • Dużyk Józef: Dzieciństwo i młodość Lucjana Rydla, s. 153-185.
 • Dziwik Kazimierz: Struktura i rozmieszczenie feudalnej własności ziemskiej w Sądeczyźnie [!] w XV wieku, s. 5-107.
 • Fejkiel Eleonora: Nieznane obrazy cechowe z kościoła Św. Idziego w Krakowie w akwarelach Bogumiła Gąsiorowskiego ze zbioru Ambrożego Grabowskiego, s. 109-118.
 • Jabłonowski Władysław: Krótki życiorys, wyd. z rękopisu Józef Fijałek, s. 475-513.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawdzanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I - 31 XII 1961, s. 515-531.
 • Jabłoński Zbigniew: Starania T. A. Chełchowskiego, J. Pfeifera[!] i H. Meciszewskiego o teatr krakowski w r. 1843, s. 119-137.
 • Paloc-Schnaydrowa Bogumiła, Staszel Jan: Kraków w roku 1846 w pamiętnikach Franciszka Salezego Gawrońskiego i Kazimierza Girtlera, s. 235-359. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Wodzicki Stanisław]: Krakowskie miscellanea kulturalno-obyczajowe z listów Stanisława Wodzickiego (1818-1824), oprac. Renata Żurkowa, s. 187-234.
 • Zdrada Jerzy: Towarzystwo Naukowe Krakowskie a sprawa spolszczenia gimnazjów galicyjskich w 1859 r., s. 139-152.

Rok 9: 1963

 • [Andrzejowska Aleksandra]: Ze wspomnień rodzinnych, oprac. Helena Lipska, s. 225-244.
 • [Dąbczańska-Budzynowska Helena]: Pamiętnik, oprac. Józef Fijałek, s. 37-360.
 • Dziwik Kazimierz: Jan Wincenty Smoniewski, historyk-zbieracz-bibliofil, 1793-1867, s. 97-109.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za lata 1962-1963, s. 361-380.
 • [Koźmian Stanisław Egbert]: Z listów emigracyjnych Stanisława Egberta Koźmiana. Część pierwsza. Listy z lat 1832-1840, oprac. Zbigniew Jabłoński, s. 171-224.
 • [Nakwaski Franciszek]: Pamiętnik życia mego, oprac. Renata Żurkowa, s. 110-130.
 • Nieciowa Elżbieta [Helena]: Adam i Żegota oceanem rozdzieleni. (Wzajemne stosunki Mickiewicza i Domeyki w świetle korespondencji), s. 5-38.
 • [Rydel Lucjan]: Z korespondencji literackiej Lucjana Rydla, oprac. Józef Dużyk, s. 245-306.
 • [Sobolewski Ignacy]: Listy Ignacego Sobolewskiego do Marcina Badeniego z lat 1817-1822, oprac. Krystyna Stachowska, s. 131-170.
 • Zdrada Jerzy: Wybory do galicyjskiego sejmu krajowego w 1867 roku, s. 39-96.

Rok 10: 1964

 • Dunikowska Irena: Twórczość Michała Anioła w grafice XVI w. ze Zbiorów Graficznych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 36-63.
 • [Ekielski Aleksander]: Podróż z Elbląga do Awinionu przez porucznika artylerii wojsk polskich, [oprac.] Elżbieta Helena Nieciowa, s. 194-252.
 • Jabłoński Zbigniew: Dziesięć lat „Rocznika Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, s. 5-11.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Kronika żałobna. Józef Fijałek (1911-1965), s. 371-373.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1964 r., s. 374-390.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr Lwowski Jana Nepomucena Kamińskiego na gościnnych występach w Krakowie w roku 1820, s. 74-98.
 • Preissner Alojzy: Wyrazy polskie w dokumentach Władysława Łokietka, s. 64-73.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Przyczynki do powstania Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 99-106.
 • Stachowska Krystyna: Zagraniczna wymiana wydawnictw Biblioteki PAN w Krakowie. Rys historyczny – stan obecny, s. 12-35.
 • [Strzyżewski Piotr]: Ważniejsze pamiątki czasów upłynionych. Wspomnienia z lat 1794-1809, oprac. Renata Żurkowa, s. 107-193.
 • Z papierów po Michale Czajkowskim i Ludwice Śniadeckiej (1841-1867). Cz. I. Korespondencja z lat 1854-56, [oprac.] Józef Fijałek, s. 253-311.
 • [Zegadłowicz Emil]: Listy Emila Zegadłowicza do Tadeusza Szantrocha z lat 1924-1933, oprac. Józef Dużyk, s. 312-370.

Rok 11: 1965

 • Dużyk Józef: Życie kulturalne Krakowa w latach 1870-1879 w świetle współczesnej prasy, s. 137-181.
 • [Girtlera Kazimierz]: Nieznana relacja o teatrze krakowskim z lat 1818-1819. (Fragment pamiętnika Kazimierza Girtlera), oprac. Zbigniew Jabłoński, s. 127-135.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Kronika żałobna. Jan Dąbrowski (1890-1965), s. 297-298.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, R. 11: 1965, s. 5-6.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1965, s. 299-314.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr amatorski Wawrzyńca Doraua w Krakowie (1871-1825), s. 109-125.
 • Macharska Maria: Wzór graficzny dwóch krakowskich cykli legendy o św. Florianie. Ze studiów nad serią rycin „Icones et Miracula Sanctorum Poloniae” z lat 1605-1606 jako źródła kopii artystów cechowych, s. 183-196.
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Wieczorki muzykalne u Majerów, s. 97-107.
 • Preissner Alojzy: Dokumenty Władysława Łokietka. Chronologiczny spis, regesty i bibliografia edycji, s. 197-296.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 59-69.
 • Stachowska Krystyna: Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1817-1872. Bibliografia zawartości, s. 7-58.
 • Żurkowa Renata: Ferdynand Kojsiewicz - kolekcjoner i wydawca pism Hugona Kołłątaja, s. 71-96.

Rok 12: 1966

 • [Hoffman Karol Boromeusz]: Pamiętnik z emigracji, [oprac.] Elżbieta Helena Nieciowa, s. 231-350.
 • Jabłoński Zbigniew: Jacek Kluszewski (1761- 1841), s. 5-34.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1966, s. 351-366.
 • Katalog map XVI - XVIII w. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, oprac. Barbara Kmiecikowa, s. 161-230.
 • Schnaydrowa Bogumiła, Treiderowa Anna: Księgozbiór i kolekcja rycin Macieja Wodzińskiego, s. 101-125.
 • Stachowska Krystyna: Dzieje budowy domu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w latach 1857-1866, s. 35-78.
 • Preissner Alojzy: Życie i działalność bibliofilska Edmunda Majkowskiego (1892-1951), s. 127-159.
 • Zdrada Jerzy: Archiwum lwowskiego Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego (1868-1870), s. 79-100.

Rok 13: 1967

 • Dużyk Józef: Lucjan Rydel jako krytyk teatralny, s. 111-139.
 • [Gawroński Franciszek Salezy]: Latopismo rodzinne mego żywota… Wybór z lat 18321845, oprac.: Maria Buczak i Bogumiła Schnaydrowa, s. 201-238.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1967, s. 309-323.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr krakowski pod dyrekcją Jana Mieroszewskiego (1830-1831), s. 53-73.
 • Macharska Maria: Seria rycin Icones et Miracula Sanctorum Poloniae. Próba wyjaśnienia genezy, s. 5-19.
 • [Michałowski Adam]: Pamiętnik mój, [oprac.] Elżbieta Helena Nieciowa, s. 169-200.
 • Preissner Alojzy: Spuścizna rękopiśmienna i działalność naukowa Zygmunta Lasockiego (1867-1948), s. 141-168.
 • Staszel Jan: Echa wydarzeń warszawskich z lat 1860-1862 w Krakowie i Ziemi Krakowskiej (według relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera), s. 75-109.
 • [Wężyk Franciszek]: Z listów Franciszka Wężyka, oprac. Krystyna Stachowska, s. 239-263.
 • Z korespondencji Bolesława Ulanowskiego. (Wyjazdy zagraniczne i prace uczonych polskich poza krajem na początku XX w.), [oprac.]: Zofia Dydówna, Alojzy Preissner, s. 265-307.
 • Żurkowa Renata: Księgozbiory mieszczan krakowskich w XVII wieku, s. 21-51.

Rok 14: 1968

 • [Dietl Józef]: Z korespondencji Józefa Dietla, [oprac.] Eugeniusz Madej, s. 289-299.
 • Dużyk Józef: Wojciecha Kętrzyńskiego związki naukowe z Krakowem, s. 263-287.
 • Dziwik Kazimierz: Działalność naukowa i kolekcjonerska Stanisława Filipa Krzyżanowskiego (1841-1881), s. 65-92.
 • Jabłoński Zbigniew: Działalność teatralna Aleksandra Dunin Wąsowicza, s. 153-172.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Kronika żałobna. Alojzy Ryszard Preissner (1914-1968), s. 302-306.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Kronika żałobna. Kazimierz Piwarski (1903-1968), s. 301-302.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1968, s. 307-325.
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Stanisław Windakiewicz jako bibliotekarz, s. 125-142.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Zbiór autografów Cypriana Walewskiego jako źródło do badań nad dziejami „Biblioteki Warszawskiej”, s. 93-123.
 • Stachowska Krystyna: Z przeszłości gmachów Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 225-261.
 • Staszel Jan: Nieznana relacja pamiętnikarska o powstaniu styczniowym w ziemi krakowskiej, s. 173-224.
 • Świątecka Maria: Działalność bibliotekarska Jana Czubka, s. 143-151.
 • Treiderowa Anna: Ze studiów nad ilustracją wydawnictw krakowskich w wieku XVII (z drukarń: Piotrkowczyków, Cezarych, Szedlów i Kupiszów),
  s. 5-41.
 • Żurkowa Renata: Z dziejów biblioteki Jana Innocentego Petrycego, s. 43-63.

Rok 15: 1969

 • Dużyk Józef: Kraków okresu powstania styczniowego w listach Wojciecha Eliasza, s. 139-182.
 • Jabłoński Zbigniew: Karol Królikowski – życie i działalność teatralna, s. 103-137.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1969, s. 297-308.
 • Kmiecikowa Barbara: Uwagi na temat sposobów opracowywania zbiorów kartograficznych, s. 5-16.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Fragment zbiorów Tulczyńskich w rękopisach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 89-102.
 • Stachowska Krystyna: Starania Polskiej Akademii Umiejętności o upowszechnianie własnych nakładów wydawniczych w latach 1873-1952, s. 17-87.
 • Staszel Jan: Bitwa miechowska 17 II 1863 r. w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera, s. 183-245.
 • Z korespondencji literackiej Feliksa Konecznego, [oprac.]: Ewa Będzińska, Eugeniusz Madej, s. 279-295.
 • Zdrada Jerzy: Lwowska „Ojczyzna” z roku 1875, s. 247-278.

Rok 16: 1970

 • Będzińska Ewa: Kraków w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, s. 221-239.
 • Dużyk Józef: Z życia i twórczości Włodzimierza Tetmajera, s. 163-220.
 • Dziwik Kazimierz: Edmund Liwski 1817-1888 - historyk i pedagog, s. 137-162.
 • [Friedlein Józef]: List Józefa Friedleina do Kazimierza Władysława Wójcickiego, oprac. Maria Buczak, s. 241-248.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1970, s. 275-289.
 • Jabłoński Zbigniew: Z dziejów teatru krakowskiego w drugiej połowie XVIII wieku, s. 19-49.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Działalność kolekcjonerska Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 51-98.
 • Stachowska Krystyna: Listy Wincentego Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie, s. 249-273. [zawiera teksty listów]
 • Staszel Jan: Kolekcjonerska i bibliofilska działalność Wincentego Piątkowskiego (1796-1870), s. 99-136.
 • Treiderowa Anna: Przyczynek do zagadnienia związków polsko-niderlandzkich w zakresie grafiki ilustracyjnej w XVII w. Ryciny Cornelisa Claesza Duysenda i Jacoba van Meursa, s. 5-17.

Rok 17: 1971

 • Dużyk Józef: Z korespondencji artystycznej Walerego Eliasza, s. 187-236. [zawiera teksty listów]
 • Dziwik Kazimierz: Inwentarz luźnych pieczęci woskowych Biblioteki PAN w Krakowie, s. 237-253.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1971, s. 255-269.
 • Jabłoński Zbigniew: Środowiskowa współpraca bibliotek naukowych, s. 3-15.
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Karol Piotrowicz (1901-1940), s. 45-52.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Z dziejów Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 53-80.
 • Stachowska Krystyna: Z przeszłości gmachów Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Uzupełnienia, s. 81-96.
 • Staszel Jan: Kraków przed stu laty w „Dzienniku” Kazimierza Girtlera, s. 147-185. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Wyrozumski Jerzy: Projekt Polski niepodległej na wyspach Oceanu Spokojnego (1870-1879) w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie,
  s. 97-113.
 • Zdrada Jerzy: Próba założenia pisma „Dzień” w Krakowie (1873-1874), s. 115-145.
 • Żurkowa Renata: Księgozbiór Józefa Antoniego Częczkiewicza, s. 17-43.

Rok 18: 1972

 • Dużyk Józef: Z dziejów nagrody im. Probusa Barczewskiego, s. 149-197.
 • Jabłoński Zbigniew: Problematyka bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych w pracach Polskiej Akademii Umiejętności, s. 7-20.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1972, s. 247-260.
 • [Jabłoński Zbigniew]: W stulecie powstania Akademii Umiejętności w Krakowie, s. 3-6.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Opieka Akademii Umiejętności nad archiwami galicyjskimi, s. 21-36.
 • Stachowska Krystyna: Wkład Akademii Umiejętności w początki polskich badań wykopaliskowych w Egipcie w latach 1906-1914, s. 93-148.
 • Staszel Jan: Obchody czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 1873 r. i udział w nich Akademii Umiejętności, s. 199-239.
 • Treiderowa Anna: Kolekcja obrazów, rysunków i rzeźb Polskiej Akademii Umiejętności, s. 37-90.
 • Zdrada Jerzy: Z problemów sieci bibliotek Polskiej Akademii Nauk w środowisku krakowskim, s. 241-246.

Rok 19: 1973

 • Bobrzyński Michał: Przed pięćdziesięciu laty. Odczyt wygłoszony na publicznym jubileuszowym posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności dnia 16 czerwca 1923, s. 7-18.
 • Dużyk Józef: Znaczenie Fundacji im. Śniadeckich dla rozwoju polskich badań naukowych w latach 1879-1912, s. 101-133.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1973, s. 257-272.
 • Jabłoński Zbigniew: Wystawa „W stulecie założenia Akademii Umiejętności”. Kraków 2 maja – 10 czerwca 1973 r., s. 149-171.
 • Leżańska Krystyna: Z dziejów księgozbioru Hilarego Meciszewskiego, s. 217-227.
 • Modelski Teofil Emil: U kolebki Polskiej Akademii Umiejętności, s. 19-37.
 • Protokoły Towarzystwa Naukowego w Strasburgu z lat 1832-1833, oprac.: Maria Buczak, Bogumiła Schnaydrowa, s. 173-215.
 • Stachowska Krystyna: Z działalności wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności . – Starania o upowszechnienie za granicą polskiej myśli naukowej w latach 1873-1952, s. 39-71.
 • Staszel Jan: Fundacja im. Mikołaja Kopernika w Krakowie i jej związki z Akademią Umiejętności, s. 73-99.
 • Zdrada Jerzy: Galicyjskie wybory sejmowe i parlamentarne w latach 1861-1889, s. 229-256.
 • Żurkowa Renata: Zygmunta Glogera związki z Akademią Umiejętności w Krakowie, s. 135-147.

Rok 20: 1974

 • Dużyk Józef: Prace Ludwika Antoniego Birkenmajera nad życiem i dziełem Mikołaja Kopernika, s. 141-188.
 • Hulewicz Jan: Korespondencja Kazimierza Kostaneckiego i Adama Wrzoska w sprawach Polskiej Akademii Umiejętności, s. 189-218. [zawiera teksty listów]
 • Jabłoński Zbigniew: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 3-26.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1974, s. 219-230.
 • Majkowska Rita: Związki Władysława Łozińskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie, s. 125-140.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 85-106.
 • Stachowska Krystyna: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1955-1974). Bibliografia zawartości i wykaz materiałów
  ilustracyjnych, s. 27-71.
 • Zdrada Jerzy: Archiwum rodzinne Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie, s. 107-123.
 • Żurkowa Renata: Miejsce literatury historyczno-politycznej w księgozbiorach mieszczan krakowskich XVII wieku, s. 73-83.

Rok 21: 1975

 • Bieniarzówna Janina, Żurkowa Renata: Relacje posłów krakowskich z sejmu warszawskiego 1689 r., s. 5-42. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatralia w korespondencji Zofii i Zdzisława Jachimeckich, s. 167-173.
 • Jabłoński Zbigniew, Stachowska Krystyna: Opis przygód życia tułackiego Marcelina Drezińskiego, s. 43-97. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Schnaydrowa Bogumiła: Ofiarodawcy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w
  Krakowie, s. 99-132.
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 3I I XII 1975 r., s. 175-194.
 • Staszel Jan: Związki Muzeum Raperswilskiego z Akademią Umiejętności w świetle korespondencji Władysława Platera, s. 133-165.

Rok 22: 1976

 • Albin Janusz: Zbiory rękopiśmienne Muzeum w Bochni, s. 45-54.
 • Bieniarzówna Janina, Żurkowa Renata: Relacje posłów krakowskich z Sejmu warszawskiego 1690 r., s. 67-125. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademia Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1976 r., s. 267-281.
 • Jabłoński Zbigniew: Zbiór tzw. „Autografów królewskich” Cypriana Walewskiego, s. 5-20.
 • Leżańska Krystyna: Początki działalności dziennikarskiej Hilarego Meciszewskiego, s. 55-65.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Zbiór autografów Cypriana Walewskiego z XIX wieku. Część 1: A-D., s. 21-43.
 • Stachowska Krystyna: Z listów Wincentego Zakrzewskiego do Ludwika Boratyńskiego, s. 179-266. [zawiera teksty listów]
 • Staszel Jan: Listy Juliana Łętowskiego do Henryka Feintucha (Szarskiego), s. 127-178. [zawiera tekst listu]

Rok 23: 1977

 • Albin Janusz: Zbiory rękopiśmienne Muzeum Regionalnego w Gorlicach, s. 125-130.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-5.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1977 r., s. 223-237.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr krakowski pod dyrekcją Jakuba Apolinarego Gliksona (1885-1893), s. 203-221.
 • Kręcina Jacek: Relacja Józefa Marchockiego o działalności oddziału Piotra Strzyżewskiego w kampanii galicyjskiej 1809 r., s. 7-27. [zawiera fragment pamiętników]
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Z życia młodzieży gimnazjalnej w Świsłoczy i uniwersyteckiej w Wilnie (1819/1820 – 1829/1830). Fragment pamiętnika Adama Bućkiewicza, s. 49-84. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Nowak Janusz: Udział Akademii Umiejętności w sprowadzeniu zbiorów Czartoryskich do Krakowa (1873-1876), s. 153-159.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Z dziejów krakowskiej Wystawy Starożytności, s. 131-151.
 • Stachowska Krystyna: Związki Piotra Bieńkowskiego z Polską Akademią Umiejętności, s. 161-180. [zawiera materiały źródłowe]
 • Staszel Jan: Zbiór autografów Cypriana Walewskiego z XIX wieku. Część 2: E-O, s. 85-123.
 • Zdrada Jerzy: Polacy wobec kryzysu wschodniego 1875-1878, s. 181-202.
 • Żurkowa Renata: Piotra Strzyżewskiego „Ważniejsze pamiątki czasów upłynionych”. Wspomnienia z lat 1794-1809. Cz. 2. Ciąg dalszy wydarzeń z 1809 roku, s. 29-47. [zawiera fragmenty pamiętników]

Rok 24: 1978/1979

 • Barycz Henryk: Karol Potkański i Helena Modrzejewska. (W siedemdziesięciolecie zgonu znakomitego historyka), s. 89-108. [zawiera teksty listów]
 • Baryczowie Maria i Henryk: Listy Wincentego Zakrzewskiego do Edmunda Długopolskiego, s. 125-159. [zawiera teksty listów]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1978 r., s. 233-247.
 • Jabłoński Zbigniew: Szkic do portretu Teresy Palczewskiej, s. 181-232.
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Ze wspomnień Adama Bućkiewicza, s. 37-63. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Pietruszka Jolanta: Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla, s. 29-36.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Związki Józefa Łepkowskiego z „Biblioteką Warszawską”, s. 65-87.
 • Stachowska Krystyna: Kontakty Polskiej Akademii Umiejętności z nauką szwedzką w latach 1873-1952, s. 109-124.
 • Staszel Jan: Zbiór autografów Cypriana Walewskiego z XIX wieku. Część 4: P-Ż, s. 5-28.
 • Żurkowa Renata: Z dziejów biblioteki Teodora Konstantego Orzechowskiego, s. 161-179.

Rok 25: 1980

 • Adamek Kazimierz: List Jana Franciszka Kołosowskiego do Stanisława Egberta Koźmiana, s. 63-68. [zawiera tekst listu]
 • Jabłoński Zbigniew: Młode lata Juliusza Pfeiffera, s. 245-263.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • Majkowska Rita: Starania Włodzimierza Demetrykiewicza o reformę konserwatorską w Galicji w latach 1885-1895, s. 203-219.
 • Nieciowa Elżbieta Helena: Władysław Baran (1882-1930), s. 7-14.
 • Olszański Kazimierz: Z listów Wojciecha Kossaka w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie, s. 117-165. [zawiera teksty listów]
 • Schnaydrowa Bogumiła: Mapa archeologiczna Józefa Łepkowskiego. Geneza i okoliczności jej powstania, s. 189-202.
 • Stachowska Krystyna: Udział Polskiej Akademii Umiejętności w międzynarodowym wydawnictwie Corpus Vasorum Antiquorum, s. 221-244. [zawiera materiały źródłowe]
 • Staszel Jan: Dziennik Kazimierza Girtlera z r. 1858, s. 69-115. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Szornel Barbara: Z prac Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Cz. l: Nauki społeczne i humanistyczne, s. 167-188.
 • Wereszka Anna: Kultura książki w Wilnie (1831-1863). Pisarze, wydawcy, czytelnicy, s. 49-61.
 • Wojtowicz Jacek: Generał Charles Morand – jego biblioteka oraz związki z Polską i Polakami, s. 35-47.
 • Żurkowa Renata: Sebastian Fabrowicz. Szkic z dziejów drukarstwa krakowskiego w XVII w., s. 15-33.

Rok 26: 1981

 • Barycz Henryk: Kilka dokumentów z dziejów przyjaźni dwóch historyków. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu Jana Ptaśnika, s. 129-174. [zawiera teksty listów]
 • Jabłoński Zbigniew: Sto dwadzieścia pięć lat Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 3-10.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1979 r., s. 253-265.
 • Malicki Marian: Wstęp do lektury Summariusza wierszów Hieronima Morsztyna, s. 57-92.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873-1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 11-42.
 • Stachowska Krystyna: Listy Władysława Abrahama w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 175-251. [zawiera teksty listów]
 • Stolzman Małgorzata: „Paź królewski” – dramat Juliusza Słowackiego. Z dziejów recepcji teatralnej Mazepy, s. 103-128.
 • Wojtowicz Jacek: Inwentarz papierni w Lubaszce Małej, s. 93-102.
 • Żurkowa Renata: Wokół kalendarzy krakowskich z lat 1614-1630., s. 43-56.

Rok 27: 1982

 • Barycz Henryk: „Fragmenty pamiętnikarskie” Czesława Nankego, s. 223-250. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Barycz Henryk: Jarosława Wita Opatrnego „Kartki ze wspomnień starego nauczyciela o Nowym Sączu”, s. 125-143. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Grodziska-Ożóg Karolina: Powstanie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, s. 5-16.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • Jabłoński Zbigniew: Listy Romana Żelazowskiego do Wiktora Biegańskiego z lat 1916-1920, s. 251-263. [zawiera teksty listów]
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1980 r., s. 265-278.
 • Kamińska Barbara: Z dziejów kolekcjonerskich pasji Augusta Fryderyka Moszyńskiego, s. 89-98.
 • Korczyńska Małgorzata: Typy informacji o nauce w polskim czasopiśmiennictwie naukowym XIX w. na przykładzie „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” (1817-1872), s. 61-79.
 • Stachowska Krystyna: Akademia Umiejętności w Krakowie w listach Samuela Dicksteina, s. 145-221. [zawiera teksty listów]
 • Urban Wacław: Listy niepiśmiennych. Korespondencja chłopska Dicksteina Miechowskiego z lat 1880-1882, s. 99-124. [zawiera teksty listów]
 • Wereszka Anna: Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863), s. 35-59.
 • Wojtowicz Jacek: Karol Rogawski – niedoszły drukarz i wydawca, s. 81-88.
 • Żurkowa Renata: Testamenty i inwentarze ruchomości jako źródła do badań nad dziejami czytelnictwa w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, s. 17-33.

Rok 28: 1983

 • Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Nauka i uczeni na łamach „Monitora” (1765-1785), s. 5-48.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1981, s. 247-259.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr Hilarego Meciszewskiego, s. 101-169.
 • Kozakiewicz Jerzy: Pamiętnikarze o Wolnym Mieście Krakowie i wartość źródłowa ich relacji, s. 49-63.
 • Majkowska Rita: Działalność kolekcjonerska Władysława Łozińskiego, s. 65-82.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Listy Leopolda Staffa do Antoniego Stanisława Muellera z lat 1908-1911, s. 227-245. [zawiera teksty listów]
 • Stachowska Krystyna: Z dziejów polskich badań archeologicznych na Bliskim Wschodzie, s. 171-200. [zawiera materiały źródłowe]
 • Wojtowicz Jacek: Diariusz poselstwa polskiego do Węgier w r. 1620, s. 201-225. [zawiera materiały źródłowe]
 • Żurkowa Renata: Księgarnia Antoniego Hierata w Krakowie, s. 83-99.

Rok 29: 1984

 • Barycz Henryk: O niedoszłym wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności „Źródeł do dziejów życia umysłowego Polski”. (Kilka wspomnień i dokumentów), s. 5-32. [zawiera materiały źródłowe]
 • Bóbr Maciej: Nieznana rycina Isaaka Majora ze zbiorów graficznych Biblioteki PAN w Krakowie, s. 221-224.
 • Dużyk Józef: Kurtyny teatralne Henryka Siemiradzkiego, s. 173-192.
 • Grodziska-Ożóg Karolina: Z dziejów starego cmentarza Salwatorskiego, s. 193-201.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1982, s. 247-262.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr krakowski w okresie Wiosny Ludów, s. 143-171.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Próba założenia we Lwowie krajowego muzeum historii kultury, s. 203-220.
 • Stachowska Krystyna: Studia uniwersyteckie Tadeusza Smoleńskiego w świetle jego listów do Władysława Smoleńskiego, s. 33-119. [zawiera teksty listów]
 • Staszel Jan: Miechów i jego dzieje w relacji Kazimierza Girtlera, s. 225-246. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Żurkowa Renata: Związki księgarzy krakowskich z Kolonią w pierwszej połowie XVII wieku, s. 121-142.

Rok 30: 1985

 • Bóbr Maciej, Krużel Krzysztof: Katalog miedziorytów z wieku XV ze Zbiorów Graficznych Biblioteki PAN w Krakowie, s. 153-168.
 • Dużyk Józef: Listy rzymskie Józefa Korzeniowskiego z lat 1886-1888, s. 73-127. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska-Ożóg Karolina: Sprawa Ignacego Zajączkowskiego w świetle źródeł prasowych i pamiętnikarskich, s. 185-208.
 • [Jabłoński Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1983, s. 239-251.
 • Jabłoński Zbigniew: Teatr krakowski pod dyrekcją Adama Miłaszewskiego (1863-1865), s. 209-237.
 • Jabłoński Zbigniew: Trzydzieści lat „Rocznika Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, s. 7-15.
 • Kalinowski Lech: Zbigniew Jabłoński 1926-1984, s. 3-6.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Z korespondencji Józefa Kremera, s. 129-151. [zawiera teksty listów]
 • Stachowska Krystyna: Próba utworzenia Akademii Nauk w Warszawie w latach 1929-1930, s. 17-71.
 • Żurkowa Renata: Wokół Zielnika Szymona Syreniusza, s. 169-183.

Rok 31: 1986

 • Bibliografia prac prof. dra Zbigniewa Jabłońskiego za lata 1952-1985, oprac. Krystyna Stachowska, s. 5-36.
 • Bóbr Maciej: Jacques Callot i commedia dell’arte, s. 203-224.
 • Bóbr Maciej, Krużel Krzysztof: Katalog miedziorytów Lucasa van Leyden ze Zbiorów Graficznych Biblioteki PAN w Krakowie, s. 225-240.
 • Dużyk Józef: Listy Józefa Korzeniowskiego do Stanisława Smolki i Bronisława Dembińskiego, s. 37-77. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska-Ożóg Karolina: Ze studiów nad rolą Krakowa w epoce porozbiorowej, s. 151-158.
 • Plezia Marian: Kazimierz Morawski (1852-1925) - pierwszy prezes PAU. (W sześćdziesiątą rocznicę śmierci), s. 79-97.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Nieznany list Adama Dominika Bartoszewicza, s. 141-150. [zawiera tekst listu]
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1984, s. 241-254.
 • Staszel Jan: Szkice z dziejów Miechowa drugiej połowy XIX stulecia w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera, s. 159-201.
 • Żurkowa Renata: Księgarze krakowscy na krajowych szlakach handlowych w pierwszej połowie XVII w., s. 99-140.

Rok 32: 1987

 • Dużyk Józef: Z życia literackiego Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 165-197.
 • Dużyk Józef: Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946, s. 199-206. [zawiera teksty listów]
 • Indeks osób, miejscowości i rzeczy do Tek autografów Cypriana Walewskiego. Sygnatury: 712-719, oprac. Bogumiła Schnaydrowa, s. 47-74.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Zbiór autografów Cypriana Walewskiego z XVIII wieku. Część II, s. 29-45.
 • Staszel Jan: Życie teatralne Miechowa w latach 1843-1883, s. 75-107.
 • Stachowska Krystyna: Drukowane katalogi zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 207-222.
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1985 r., s. 223-239.
 • Żurkowa Renata: Książka na wokandzie sądów krakowskich w latach 1600–1630, s. 5-27.

Rok 33: 1988

 • Dużyk Józef: Echa Capri w literaturze polskiej, s. 7-57.
 • Plezia Marian: Niedoszłe wydanie krakowskie pism św. Grzegorza z Nazjanzu, s. 149-181.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Fragment Archiwum Encyklopedii Samuela Orgelbranda w Zbiorze Autografów Cypriana Walewskiego, s. 225-244.
 • [Stachowska Krystyna]: Aleksandra Leśnodorska (13 II 1906 – 14 I 1986), s. 245-246.
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, R. 33: 1988, s. 3-5.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres l I – 31 XII 1986 r., s. 247-264.
 • Stachowska Krystyna: Z egipskiego „Dziennika” Tadeusza Smoleńskiego. (Dwie kampanie wykopaliskowe), s. 59-147. [zawiera materiały źródłowe]
 • Żurkowa Renata: Działalność księgarska Marcina Horteryna (1615-1630), s. 183-223.

Rok 34: 1989

 • Bieńkowski Wiesław: Żywot uczonego. (O Kazimierzu Dobrowolskim), s. 7-24.
 • Dużyk Józef: Listy Gustawa Morcinka do Marty Dobijanki z lat 1959-1962, s. 143-149. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Z dziejów krakowskich cmentarzy: stary cmentarz Podgórski, s. 151-181.
 • Kremer Małgorzata: Ze studiów nad księgozbiorem Jana Nepomucena Waltera, s. 61-69.
 • Kręcina Jacek: Zbiór widoków miast z końca XVI wieku, s. 183-243.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Fragment korespondencji „Kłosów” w Zbiorze Autografów Cypriana Walewskiego, s. 71-92.
 • [Stachowska Krystyna]: Jan Poradzisz: 13 IV 1913 – 20 II 1987, s. 247-248.
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • Stachowska Krystyna: Przyczynek do afrykańskich badań Stefana Szolc-Rogozińskiego, s. 115-124. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1987 r., s. 249-266.
 • Stachowska Krystyna: Z listów Wincentego Zakrzewskiego do Tadeusza Smoleńskiego z lat 1905-1908, s. 125-142. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Zofia Leszczyńska: 20 III 1919 – 31 VII 1987, s. 245-246.
 • Staszel Jan: Związki Włodzimierza Stanisława Broel-Platera z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, s. 93-114. [zawiera materiały źródłowe]
 • Żurkowa Renata: Księgarnie i punkty sprzedaży książek w Krakowie pierwszej połowy XVII w., s. 25-39.
 • Żurkowa Renata: Księgarnia Adama Krypuszowica, s. 41-60.

Rok 35: 1990

 • Dużyk Józef: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Zofii Jachimeckiej z lat 1924-1937, s. 185-216. [zawiera teksty listów]
 • Krużel Krzysztof: Kopie dwóch rycin Schelte Adamsa Bolswerta w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie, s. 217-228.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Krakowskie lata Franciszka Salezego i Marii Małgorzaty Potockich (1903-1919), s. 159-183. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Stachowska Krystyna: Listy Stanisława Windakiewicza do Stanisława Smolki z lat 1888-1889, s. 39-82. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I – 31 XII 1988 r., s. 229-248.
 • Staszel Jan: Pomnik Tadeusza Reytana w Krakowie. Jego geneza, nowogródzkie i krakowskie dzieje (1860-1946), s. 83-158.

Rok 36: 1991

 • Dużyk Józef: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1948–1952, s. 129-189. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Problematyka biblioteczna w „Dzienniku podróży” Wiktora Kopffa, s. 113-127. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Kręcina Jacek: Uzupełnienia do zeszytu 5 „Centralnego Katalogu Zbiorów Kartograficznych w Polsce” o stanie zasobów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 191-205.
 • Nowak Janusz: Współpraca Akademii Umiejętności z Zarządem Zbiorów Czartoryskich w Krakowie w latach 1874–1894, s. 61-74.
 • Schnaydrowa Bogumiła: Nieznane stypendium Stefana Komornickiego, s. 109-111. [zawiera tekst listu]
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3.
 • Stachowska Krystyna: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1975–1990. Bibliografia zawartości i wykaz materiałów ilustracyjnych, s. 5-30.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1989 r., s. 207-226.
 • Staszel Jan: Wspomnienia Kazimierza Girtlera z podróży do Lwowa i Bukaczowiec w 1862 roku, s. 75-108. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Żurkowa Renata: Drogi importu słowa drukowanego do Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku, s. 31-60.

Rok 37: 1992

 • Bóbr Maciej: Kilka uwag o „Męczeństwie świętego Sebastiana” Jacquesa Callota, s. 259-268.
 • Danowska Ewa: Krytyczne spojrzenie Tadeusza Czackiego na Konstytucję 3 Maja, s. 31-41.
 • Dużyk Józef: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1953– 1956, s. 181-257. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Londynu w 1834 roku, s. 43-79. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Stachowska Krystyna]: Anna Pawlicka. 17 VI 1936 – 6 I 1991, s. 269.
 • Stachowska Krystyna: Listy Tadeusza Smoleńskiego do Mieczysława Geniusza z roku 1905. Pierwszy rok pobytu w Egipcie, s. 117-179. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I – 31 XII 1990 r., s. 271-288.
 • Staszel Jan: Wspomnienia Kazimierza Girtlera z podróży do Stanisławowa (1866–1867), s. 81-115. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Wojtowicz Jacek: Drukarnia Stanisława Bertutowicza Lenczewskiego i jego dziedziców (ok. 1637 – ok. 1665), s. 11-30.
 • Żurkowa Renata: Losy biblioteki humanisty krakowskiego Anzelma Ephoryna, s. 5-10.

Rok 38: 1993

 • Danowska Ewa: Tadeusz Czacki wobec powstania kościuszkowskiego, s. 59-65.
 • Dużyk Józef: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1957-1958, s. 187-222. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Polskie groby na cmentarzach Londynu: Highgate Cemetery, s. 223-256.
 • Nowak Janusz: Stypendium fryburskie Władysława Czartoryskiego w latach 1891-1914. (Z dziejów studiów Polaków za granicą), s. 91-103.
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-4.
 • Stachowska Krystyna: Listy Tadeusza Smoleńskiego do Mieczysława Geniusza. Rok 1906, s. 105-185. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I - 31 XII 1991 r., s. 257-276.
 • Szarkowa Joanna: Akademia Umiejętności a szkolnictwo średnie w Galicji w latach 1872-1918, s. 67-89.
 • Urban Wacław: Rzut oka na nauczanie domowe w Małopolsce pierwszej połowy XVI w., s. 5-8.
 • Żurkowa Renata: Rynek księgarski Krakowa w pierwszej połowie XVII w., s. 9-58.

Rok 39: 1994

 • Danowska Ewa: Nieznane listy Tadeusza Czackiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie. Przyczynek do dziejów Liceum Krzemienieckiego, s. 25-41. [zawiera teksty listów]
 • Dużyk Józef: Listy Zygmunta Nowakowskiego do Róży Celiny Otowskiej z lat 1959-1963, s. 227-320. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Polskie groby na cmentarzach Londynu. Kensal Green Cemetery, s. 197-225.
 • Stachowska Krystyna: Listy Tadeusza Smoleńskiego do Mieczysława Geniusza z lat 1907-1908, s. 55-100. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji., s. 3-4.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I - 31 XII 1992, s. 321-340.
 • Staszel Jan: Jan Fijałek – kapłan i uczony. Działalność w Ekspedycji Rzymskiej Polskiej Akademii Umiejętności, s. 101-179. [zawiera teksty listów]
 • Szarkowa Joanna: Obchody rocznic narodowych w działalności propagandowej Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1917), s. 181-195.
 • Szornel-Dąbrowska Barbara: Z prac Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Cz. 2: Nauki Matematyczno-Przyrodnicze i Lekarskie, s. 43-53.
 • Żurkowa Renata: Pozaprofesjonalny ruch książki w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, s. 5-13.
 • Żurkowa Renata: Spory drukarzy krakowskich w pierwszej połowie XVII wieku, s. 15-23.

Rok 40: 1995

 • Danowska Ewa: Komisja Kruszcowa na tle inicjatyw gospodarczych II połowy XVIII wieku, s. 55-85.
 • Dużyk Józef: Listy Doroty Seydenmann do Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jana Cybisa z lat 1932-1934. Część 1, s. 183-215. [zawiera teksty listów]
 • Grodziska Karolina: Franciszka Salezego Gawrońskiego notaty o powstaniu styczniowym, s. 103-120. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Grodziska Karolina: Ojców i Pieskowa Skała w dekoracji ściennej pałacu w Radziejowicach (przyczynek do dziejów rodziny Krasińskich), s. 121-128.
 • Jednorowska Zofia: Archeologia w działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 87-102.
 • Lenkiewicz Jolanta: Działalność Małgorzaty d’Orleans Czartoryskiej na rzecz rozwoju Akademii Umiejętności w Krakowie, s. 129-132. [zawiera teksty listów]
 • Pokorska Małgorzata: Dwie ryciny Hieronima Wierixa z przedstawieniem triclinium i ich rola w dziejach motywu, s. 217-234.
 • Stachowska Krystyna: Czterdzieści lat działalności wydawniczej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1955-1995), s. 3-15.
 • [Stachowska Krystyna]: Dr Maria Olga Macharska 27 III 1929 -27 III 1994, s. 235-236.
 • Stachowska Krystyna: Listy Tadeusza Smoleńskiego do Mieczysława Geniusza z lat 1908-1909, s. 133-165. [zawiera teksty listów]
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I - 31 XII 1993 r., s. 237-254.
 • Szarkowa Joanna: Podstawy działalności propagandowej Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917, s. 167-182.
 • Wojtowicz Jacek: Produkcja siedemnastowiecznej oficyny krakowskiej Stanisława Bertutowicza Lenczewskiego i jego dziedziców, s. 27-53.
 • Żurkowa Renata: Kłopoty z Temidą krakowskiego drukarza Macieja Jędrzejowczyka, s. 17-26.

Rok 41: 1996

 • Basiak Katarzyna: Rola arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w założeniu i prowadzeniu lwowskich dzienników katolickich, s. 123-137.
 • Bieńkowski Wiesław: Kazimierz Dobrowolski jako badacz książki, s. 223-238.
 • Danowska Ewa: Komisja Skarbu Koronnego – zakres władzy i odpowiedzialności, s. 45-62.
 • Dużyk Józef: Listy Doroty Seydenmann do Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jana Cybisa z lat 1934-1938. Część 2, s. 185-221. [zawiera teksty listów]
 • [Grodziska Karolina]: Doc. dr Krystyna Stachowska (Lwów 23 VII 1924 Kraków 4 II 1996), s. I-IV.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Wiednia w 1834 r., s. 75-89. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Jednorowska Zofia: Dwadzieścia lat działalności Sekcji Wykopalisk Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności (1873-1892), s. 63-74.
 • Pokorska Małgorzata: Amor triumfujący i Amor spętany w alegorycznych rycinach północnego manieryzmu, s. 239-247.
 • Solak Zbigniew: Niedokończona autobiografia Michała Römera, s. 91-122.
 • [Stachowska Krystyna]: Od Redakcji, s. 3-5.
 • Stachowska Krystyna: Podręczniki uniwersyteckie w działalności wydawniczej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952), s. 139-162.
 • [Stachowska Krystyna]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1I-31 XII 1994 r., s. 249-271.
 • Szarkowa Joanna: Działalność wydawnicza Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1918, s. 163-184.
 • Wojtowicz Jacek: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku, s. 29-44.
 • Żurkowa Renata: Księgarnia Franciszka Jakuba Mercenicha (1610-1613), s. 7-28.

Rok 42: 1997

 • Danowska Ewa: Z dziejów Pałacu Brühlowskiego. Stosunki dyplomatyczne polsko-rosyjskie w latach 1764-1793, s. 43-55.
 • Dużyk Józef: Z korespondencji Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jana Cybisa z lat 1932- 1962, s. 205-244. [zawiera teksty listów]
 • Dziurzyńska Ewa: Fundacja im. śp. Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej w Akademii Umiejętności, s. 135-148.
 • Gąsiorowska Joanna: Obraz Restauracji w Anglii (1660-1688) w relacjach Gilberta Burneta i Johna Reresby ‘ego, s. 21-42.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-5.
 • [Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres 1 I do 31 XII 1996 r., s. 291-315
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa podróż po Szwajcarii w 1834 roku, s. 57-99. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Grodziska Karolina, Jednorowska Zofia: Bibliografia prac doc. Dr Krystyny Stachowskiej za lata 1951-1996, s. 251-265.
 • Miłowski Krzysztof: Z dziejów Żytomierza. Działalność Spółki Księgarsko-Wydawniczej w latach 1859-1860, s. 117-134.
 • Nowak Janusz: Władysław Czartoryski i Józef Ignacy Kraszewski. Kolekcjonerski związki pokolenia emigrantów, s. 149-162.
 • [Stachowska Krystyna, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres l I do 31 XII 1995 r., s. 267-289.
 • Staszel Jan: Stanisław Korecki 1914-1995, s. 245-250.
 • Szarkowa Joanna: „Czym dla Europy była i jest Polska…” Treści propagandowe Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1918, s. 163-182.
 • Ślusarczyk Janusz: Ochrona kozic i świstaków w Tatrach w latach 1865-1918.
 • Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Towarzystwo Tatrzańskie, s. 101-115.
 • Żmudziński Jerzy: Restauracja zabytków malarstwa sztalugowego w działalności krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury (1902-1926), s. 183-204.
 • Żurkowa Renata: Zasób typograficzny i graficzny oficyny drukarza krakowskiego Macieja Jędrzejowczyka, s. 7-20.

Rok 43: 1998

 • Danowska Ewa: ,, Instrukcja ur. Jędrzejowi Lubańskiemu jadącemu do wojska dana w maju 1789 r.” Z dziejów kawalerii narodowej, s. 49-72. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dużyk Józef: Listy Danuty i Stanisława Szczepańskich do Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jana Cybisa z lat 1931-1972, s. 243-290. [zawiera teksty listów]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • Grodziska Karolina: Spuścizna rękopiśmienna Bronisława Piłsudskiego w Zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie i jej proweniencja, s. 295-300.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Paryża w 1834 roku, s. 73-120. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 1997 r., s. 301-325.
 • Jednorowska Zofia: Prace archeologiczne Zofii i Jadwigi Szembekównych, s. 121-133.
 • Lenkiewiczowa Jolanta: Księżna Marcelina Czartoryska inicjatorka założenia „Pokoju z pamiątkami po Chopinie” w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 143-151.
 • Link-Lenczowski Andrzej K.: Dokumentacja judaików w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 293-294.
 • Motyka Jan: Czy kolekcja rycin w Bibliotece PAN w Krakowie jest zbiorem zamkniętym?, s. 291-292.
 • Ożóg Krzysztof: Związki Uniwersytetu Krakowskiego z kapitułą katedralną krakowską u schyłku XIV i w pierwszej ćwierci XV wieku, s. 7-35.
 • Samsonowska Krystyna: Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku, s. 219-232.
 • Solak Zbigniew: Dzieciństwo i młodość Michała Piusa Römera (1880-1905). (Bohdaniszki- Petersburg-Paryż), s. 181-217.
 • Staszel Jan: Dworek Białoprądnicki w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera(1878-1886), s. 153-179. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Stupnicka-Kępińska Teresa: Związki Józefa Chodźki z Akademią Umiejętności, s. 135-142.
 • Szarkowa Joanna: Idea i czyn. Legiony Polskie na łamach "Wiadomości Polskich" 1914-1919, s. 233-242.
 • Wojtowicz Jacek: Bartłomiej (Bartosz) Kwaśniowski mało znany drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku, s. 37-48.

Rok 44: 1999

 • Bieńkowski Wiesław: Korespondencja Władysława Konopczyńskiego z Mieczysławem Haimanem z lat 1931-1947, s. 425-444. [zawiera teksty listów]
 • Danowska Ewa: W kręgu krakowskiego mieszczaństwa. Testament Barbary z Attelmajerów Belli z 1722 roku, s. 83-110. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dużyk Józef: Wokół Zygmunta Waliszewskiego, s. 383-424. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dwornicka Irena: Teki Adama Vetulaniego, s. 77-82.
 • Grodziska Karolina: Działalność wydawnicza Biblioteki: katalogi jej zbiorów i „Rocznik”, s. 9-43.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Jadwiga Śmitkowska 30 III 1946 – 5 IV 1998, s. 472.
 • Grodziska Karolina: Maria Wasilewiczowa 17 VI 1919 – 7 III 1999, s. 473.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Drezna i Saskiej Szwajcarii w 1834 roku, s. 111-124. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Dąbrowa Teresa]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za okres od I I do 31 XII 1998 r., s. 449-471.
 • Jednorowska Zofia: Mapa archeologiczna Wielkopolski ze zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie, s. 161-167.
 • Kabata Jacek A.: Teatralia w zbiorach rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 139-159.
 • Kos Zbigniew: Ideologia w sztuce, czyli rzecz o burzeniu krakowskich pomników, s. 363-382.
 • Majewicz Alfred E.: Archiwalia po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAN w Krakowie i ich wykorzystanie, s. 293-306.
 • Nowak Janusz: Władysław Leśniewski i jego próby utworzenia polskiego teatru emigracyjnego w Paryżu w 1886 roku, s. 125-138.
 • Solak Zbigniew: Listy Michała Römera do Ludwika Abramowicza z lat 1908-1938. Cz. 1: lata 1908-1917, s. 307-361. [zawiera teksty listów]
 • Statut Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie nadany przez Prezesa PAN zarządzeniem nr 2/99 z dnia 11 lutego 1999 r., s. 445-448.
 • Staszel Jan: Z nieznanych listów Stanisława Smolki do Franciszka Smolki z lat 1883-1894, s. 179-231. [zawiera teksty listów]
 • Stupnicka-Kępińska Teresa: Działalność Stanisława Zaręcznego w Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności, s. 169-178.
 • Świątecka Maria: Wybór z „Dziennika” Marii Estreicherówny z lat 1886-1938, s. 233-292. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Wojtowicz Jacek: Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska oficyna? (Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia), s. 61-75.
 • Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Inkunabuły i druki z XVI w., s. 45-59.

45 (2000) -

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

Rok 45: 2000

 • Bieńkowski Wiesław: Kraków a Warmia i Mazury w latach 1945-1963. (Kontakty naukowe oraz związki kulturalne), s. 21-42.
 • Danowska Ewa: „Konkurując o dożywotnią przyjaźń”. Osiemnastowieczne intercyzy krakowskich mieszczan, s. 43-74. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dużyk Józef: Z listów Wincentego Lutosławskiego do rodziców z lat 1884-1886, s. 253-310. [zawiera teksty listów]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 5-8.
 • [Grodziska Karolina]: Maria Rybczyńska 5 V 1904 – 27 XII 1999, s. 579-580.
 • [Grodziska Karolina]: Nekrologia. Bronisława Zbijowska 1922 – 1999, s. 573-575.
 • [Grodziska Karolina]: Zofia Łepkowska (8 V 1919 – 15 XI 1999), s. 576-578.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Brukseli, Akwizgranu i podróży w górę Renu, s. 161-189. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kos Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za 1 I do 31 XII 1999 r., s. 539-561.
 • Homola-Skąpska Irena: W salonach i traktierniach Krakowa. Przemiany w środowisku społecznym Krakowa lat 1795-1846, s. 191-228.
 • Jasik Dorota: Loża „Przesąd Zwyciężony” w Krakowie. Znaczenie rytu wolnomularskiego I. stopnia, s. 229-252. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kabata Jacek A.: Profesor Wiesław Bieńkowski w mojej pamięci, s.17-20.
 • Korniak Bożena: Życie codzienne mieszkańców parafii sąspowskiej w świetle ,,Księgi sądowej klucza dóbr Pieskowej Skały”, s. 75-91. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kos Zbigniew: Pomniki w parkach i ogrodach Krakowa, s. 485-504.
 • Kostecka-Łukawska Krystyna: Zagraniczna wymiana wydawnictw Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1964-1999, s. 449-461.
 • Michaś Anna: Konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych oraz działalność organizacji Blue Shield, s. 563-571.
 • Nowak Janusz: Ordynacja sieniawska Książąt Czartoryskich. Plany – zamierzenia – realizacja, s. 121-159.
 • Ogrodziński Władysław: W Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. Wspomnienia z lat 1935-1939, s. 393-416.
 • Lenkiewiczowa Jolanta: Maria Antonina i Izabela Czartoryska. Paralele historyczne, s. 93-119.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: ,,Dessinateur et graveur”. Z rozważań nad portretem artysty-rytownika w grafice francuskiej XVII-XVIII wieku, s. 463-484.
 • Solak Zbigniew: Listy Michała Römera do Ludwika Abramowicza z lat 1908-1938. Cz. II: Lata 1918-1928, s. 311-366. [zawiera teksty listów]
 • Solak Zbigniew: Wiesław Bieńkowski (1926-1999.), s. 9-15.
 • Taranczewski Paweł: O malarstwie Wacława Taranczewskiego – wspomnienia), s. 505-538.
 • Szymurowa Krystyna: Rękopisy Władysława Stanisława Reymonta w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 581-585.
 • Zwiercan Katarzyna: Działalność prof. Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności, s. 367-392.
 • Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Druki z XVII w., s. 417-447.

Rok 46: 2001

 • Danowska Ewa: „Staropolska dusza jego, umysł gorliwy a wzniosły”. Szczęsny Czacki (1723-1790), s. 175-226.
 • Gordziejew Jerzy: Próby reform miejskich w Grodnie w okresie Oświecenia, s. 227-257.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Józef Dużyk (14 III 1928 - 11 V 2000), s. 493-498.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Berlina, Poczdamu i Hamburga w 1834 roku, s. 275-306. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kos Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2000 r., s. 469-492.
 • Homola-Skąpska Irena: Dziennik krakowskiego inteligenta Hieronima Ciechanowskiego, s. 307-353. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Korniak Bożena: Ludność parafii sąspowskiej i jej powinności feudalne w świetle ,,Księgi sądowej klucza dóbr Pieskowej Skały”, s. 259-274.
 • Oettingen Urszula: Grób Kazimierza Herwina-Piątka, s. 447-467.
 • Solak Zbigniew: Listy Michała Römera do Ludwika Abramowicza z lat 1908-1938. Cz. III: Lata 1929-1938, s. 355-415. [zawiera teksty listów]
 • Szymurowa Krystyna: Padereviana w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 499-504.
 • Stachnik Paweł: „Wydawnictwo Książek Wojskowych” Departamentu Wojskowego NKN w latach 1914-1917, s. 417-446.
 • Staszel Jan: Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie, s. 7-104.
 • Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku, s. 165-174.
 • Wojtowicz Jacek: Pracownicy książki polskiej na Kazimierzu i Stradomiu pod Krakowem do końca XVII wieku, s. 131-164.
 • Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Część 3. Publikacje z lat 1698-1763, s. 105-130.

Rok 47: 2002

 • Biedrzycka Agnieszka: Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle wizytacji z 1741 roku, s. 9-80. [zawiera materiały źródłowe]
 • Danowska Ewa: Związki Tadeusza Czackiego z Krakowem, s. 193-216. [zawiera teksty listów]
 • Dreścik Jan Jakub: Która godzina? Zegarów krakowskich droga do Europy, s. 87-104.
 • Gordziejew Jerzy: Z dziejów Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych w Wielkim Księstwie Litewskim, s. 167-192.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Monachium w 1834 r., s. 217-230. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001, s. 395-417.
 • Homola-Skąpska Irena: Udział inteligencji w towarzystwach naukowych i kulturalnych Wolnego Miasta Krakowa, s. 231-254.
 • Kabata Aleksandra: Druki ulotne XIX wieku w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, s. 255-284. [zawiera materiały źródłowe]
 • Korniak Bożena: Działalność cechu kurdybaników krakowskich z terenu Garbar w świetle ksiąg cechowych w okresie od XVI do XVIII w., s.105-116. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kleczkowski Antoni S.: Powstanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w świetle dokumentów, s. 361-390. [zawiera materiały źródłowe]
 • Ordynacja Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, s. 391-394.
 • Stachowska Krystyna: Z korespondencji Bolesława Ulanowskiego. Listy Stanisława Smolki z lat 1905-1909, s. 295-332. [zawiera teksty listów]
 • Starnawski Jerzy: Pliniusz Starszy na warsztacie Adama Naruszewicza – komentatora Tacyta Dzieł wszystkich. Fragment większej całości, s. 141-166.
 • Starostka-Chrzanowska Halina: Antoni Mateczny (1858-1934). Niedoceniony twórca lecznictwa uzdrowiskowego w Krakowie, s. 333-360. [zawiera materiały źródłowe]
 • Szymurowa Krystyna: Varia dotyczące Eugeniusza Feliksa Kwiatkowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 419-425.
 • Urban Wacław: Ostatnie ślady współpracy Mikołaja Reja z Kościołem katolickim, s. 81-86.
 • Wierzbicki Piotr: Problematyka obrad sejmiku województwa krakowskiego w bezkrólewiu po zgonie Jana III Sobieskiego, s. 117-140.
 • Żmudziński Jerzy: Zaginiona płaskorzeźba ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Przyczynek do dziejów kolekcji Sułkowskich z Rydzyny, s. 285-293.

Rok 48: 2003

 • Adamska Magdalena: Wendel Dietterlin Starszy i jego „Architectura von Austheilung…” z r. 1598, s. 437-510, [dostęp online].
 • Fokciński Hieronim: Rzymskie lata (1974-1982) w życiorysie Józefa Dużyka, s. 567-575.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 1: Inwentarze miasta Pińska z lat 1764 i 1778, s. 131-209.
 • Grodziska Karolina: Aleksandra Ładnowskiego wiersze dla krakowian, s. 249-281. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-8.
 • [Grodziska Karolina, Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2002 do 31 XII 2002 r., s. 537-558.
 • Gruca Anna: Etnografia w repertuarze wydawniczym Krakowa doby autonomii galicyjskiej, s. 283-290.
 • Korniak Bożena: Z życia codziennego podkrakowskiej „Florencji” – przyczynek do dziejów Kleparza od XVI do XVIII wieku, s. 237-248. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kos Zbigniew: Rzeźbiarski panteon zasłużonych dla Krakowa, s. 511-535.
 • Krafl Pavel: Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, s. 9-29. [zawiera materiały źródłowe]
 • Nowak Janusz: Feyga Lejbowiczowa arendarka w Końskowoli Sieniawskich. Z dziejów gospodarczej aktywności kobiet żydowskich w początkach XVIII wieku, s. 211-236.
 • Orman Elżbieta: Pułkownika Józefa Poniatowskiego życie codzienne w Tahańczy, s. 291-319.
 • Otwinowska Dorota: Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, s. 411-436. [zawiera materiały źródłowe]
 • Radziszewska Julia: Ze studiów nad turecką misją Macieja Stryjkowskiego, s. 31-55. [zawiera materiały źródłowe]
 • Sawicki Mariusz: Litewskie sejmiki przedkonwokacyjne wobec problemów bezkrólewia 1648 roku (od 20 maja do 16 lipca), s. 85-102.
 • Starnawski Jerzy: O korespondencji naukowej Hieronima Łopacińskiego (1860-1906) z Teodorem Wierzbowskim (1853-1923), s. 321-341.
 • Staszel Jan: Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii Żarnowskiej z 1907 r., s. 343-410. [zawiera teksty listów]
 • Szymurowa Krystyna: Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za lata 2000-2002, s. 559-566.
 • Wierzbicki Piotr: Stosunek szlachty województwa krakowskiego do polityki Rzeczypospolitej na zjazdach sejmikowych w latach 1700-1704, s. 103-129.
 • Żmudziński Jerzy: Relacje artystyczne Krakowa z Augsburgiem w dziedzinie złotnictwa w XVII w. Zarys problematyki badawczej, s. 57-83.

Rok 49: 2004

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarze kościołów dekanatu szarogrodzkiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 63-107. [zawiera materiały źródłowe]
 • Brzózka Joanna: „Stary zamek romantyczny”. Księga gości Juliusza Florkiewicza zwiedzających młoszowską siedzibę w l. 1862-1909, s. 259-316.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 2. Z zagadnień skarbowości w dobie stanisławowskiej, s. 127-166.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji. s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Zofia Anna Mleczko (15 VII 1918-16 IV 2004), s. 475-476.
 • Gruca Anna: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako nakładcy swoich prac w dobie autonomii galicyjskiej, s. 231-244.
 • Klima Jadwiga: Szkoła żeńska Panien Benedyktynek w Staniątkach w latach 1869-1953, s. 317-336.
 • Korniak Bożena: Działalność Rady Miejskiej Kleparza w okresie od XVI do XVIII wieku, s. 49-61. [zawiera materiały źródłowe]
 • Krafl Pavel: Dokumenty konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku, s. 9-13.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od l I 2003 do 31 XII 2003, s. 427-444.
 • Małecki Jan M.: Kaplica św. Marii Magdaleny w Witkowicach. Dzieje mało znanego zabytku z epoki baroku, s. 245-257.
 • Markiewicz Anna: Kościół dominikański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Latyczowie w świetle wizytacji diecezji kamienieckiej z roku 1741, s. 109-126. [zawiera materiały źródłowe]
 • Pezda Janusz: Leon Jerzy – zapomniany syn Adama Jerzego i Anny. Przyczynek do genealogii rodu Czartoryskich, s. 167-176.
 • Pezda Janusz: Siedziby Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1853, s. 177-194.
 • Skorupska-Szarlej Janina: Otwarcie ,,Wystawy Zbiorów Feliksa Jasieńskiego” w kamienicy Szołayskich, s. 445-456.
 • Starnawski Jerzy: Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970). Cz.1, s. 337-414. [zawiera teksty listów]
 • Ulewicz Tadeusz: Nad ,,Dziennikiem” pamiętnikarskim Karola Estreichera Młodszego. (Przemówienie na posiedzeniu Wydziału Filologicznego PAU 17 X 2003), s. 457-474.
 • Wierzbicki Paweł: Galicja na szlaku ochotników francuskich i włoskich do powstania styczniowego, s. 207-230.
 • Wojtowicz Jacek: Trzech Janów Baptystów. Włosi w renesansowym Krakowie, s. 15-47.
 • Zechenter-Spławińska Elżbieta: "Był kiedyś piękny świat…" Wspomnienie o moim Ojcu, s. 415-425.
 • Żurkowa Renata: Teki Karola Boromeusza Hoffmana z lat 1832-1840 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Przyczynek do dziejów Wielkiej Emigracji, s. 195-206.

Rok 50: 2005

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarze kościołów dekanatu jazłowieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 53-96. [zawiera materiały źródłowe]
 • Gibała Piotr: „Do wesołych ogniów rozmaitych być dobrym magistrem”. (Edycja fragmentu rękopisu ze zbiorów Biblioteki PAU i PAN), s. 147-166. [zawiera materiały źródłowe]
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 3. Z zagadnień skarbowości w dobie stanisławowskiej, s. 97-128.
 • Grodziska Karolina: Stanisława Gottfrieda liryki i baśnie, s. 401-424. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-11.
 • Grodziski Stanisław: Z dziejów Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1957-1958, s. 517-531.
 • Homola-Skąpska Irena: Życie codzienne w czasie I wojny światowej w dziennikach krakowskiego adwokata Klemensa Bąkowskiego, s. 311-336.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od I 2004 do 31 XII 2004 r., s. 577-594.
 • Małecki Jan M.: Późne skutki utworzenia twierdzy Kraków (wybuch prochowni w Witkowicach w 1927 r.), s. 337-351.
 • Motyka Jan: Jerzy Panek – akwaforty z cyklu: „Niewidomi erotomani”, s. 393-400.
 • Pawłowski Jerzy: Rękopisy entomologiczne Karola Pertheesa w Bibliotece Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie w 110 rocznicę ich pozyskania, s. 167-180.
 • Sieraczyńska Bożena: Dary rękopiśmienne i spuścizny pracowników w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 353-376.
 • Starnawski Jerzy: Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970). Cz. II, s. 425-516. [zawiera teksty listów]
 • Staszel Jan: Listy Bronisława Piłsudskiego do Juliana Talko-Hryncewicza z lat 1909-1914, s. 187-250. [zawiera teksty listów]
 • Starostka-Chrzanowska Halina: Antoni Mateczny (1858-1934) i jego rodzina na tle historii Krakowa, s. 273-309.
 • Szymurowa Krystyna: Nekrologia. Zbigniew Solak (28 I 1953 - 13 XI 2004), s. 595-598.
 • Śliwa Joachim: Stanisława Tarnowskiego wyprawy do Kairu (1858) i Wilna (1878). Komentarz archeologiczny, s. 181-186.
 • Telwak Witalij: Organizacja i działalność Lwowskiego Grona Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, s. 13-25.
 • Wierzbicki Piotr: Wyszynk i produkcja napojów alkoholowych w Krakowie i w województwie krakowskim w latach 1710-1711, s. 129-145.
 • Wiśniewski Wojciech W.: Z ostatnich lat życia Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, s. 251-272.
 • Ziemierski Maciej: „Wszytko w egzekucyjej mieć chcę bez wszelakiej odwłoki”. Testament mieszczki krakowskiej Zofii z Ambrozowiców, s. 27-52. [zawiera materiały źródłowe]
 • Znosko Jerzy: O buławę marszałkowską dla generała broni Stanisława Maczka (inicjatywa, starania i daremne trudy), s. 547-575. [zawiera materiały źródłowe]
 • Żuławska Czesława: Jurysprudencja a metodologia nauk społecznych. Sylwetka naukowa Jana Góreckiego, s. 533- 545.
 • Żurkowa Renata: Okruchy wspomnień. Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1951-1953, s. 377-391.

Rok 51: 2006

 • Adamska Magdalena: Kolekcja graficzna Fryderyka Moszyńskiego w świetle najstarszego inwentarza, s. 413-432, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (cześć zachodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 49-115. [zawiera materiały źródłowe]
 • Cieślak Stanisław: Próba beatyfikacji o. Marcina Laterny SJ (1552-1598) w okresie międzywojennym, s. 563-575. [zawiera materiały źródłowe]
 • Danowska Ewa: Inwentarze pośmiertne krakowskiego mieszczaństwa epoki saskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 131-173. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dusza-Bielenin Anna: Dar Teresy Stanisławskiej Adamczewskiej w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 505-518.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 4: Z zagadnień życia gospodarczego Grodna XVIII w., s. 41-48.
 • Grodziska Karolina: Jana Wincentego Smoniewskiego wędrówki po Polsce i wyprawa w Karpaty, s. 175-189. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Janina Zbiniowska (6 XI 1919 - 5 II 2006), s. 597-598.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Maria Wanda Janowowa (8 VI 1910 - 5 III 2003), s. 595-596.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-9.
 • Grodziski Stanisław: Arcyksięcia Rudolfa Habsburga spotkanie z Krakowem, s. 359-366.
 • Grodziski Stanisław: O Profesorze Stanisławie Płazie. Wspomnienie, s. 11-14.
 • Homola-Skąpska Irena: „Co to jest Kraków? Ot, Sukiennice i Hawełka”, s. 367-411.
 • Kabata Aleksandra: Książka jako przedmiot muzealny. Rozważania na przykładzie Kancjonału puławskiego z Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, s. 443-464.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2005 do 31 XII 2005, s. 577-594.
 • Lesiak-Przybył Bożena: Rok 1863 w dzienniku Aleksandry Czechówny (część I: 21 stycznia-28 maja), s. 191-258. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Majkowska Rita: Archiwum Nauki i Biblioteka Naukowa – kilka kart z wspólnej przeszłości…, s. 479-503.
 • Małyszek Dariusz: Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887, s. 315-337.
 • Markiewicz Anna: Inwentarz kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Rakowie z lat 1708-1709, s. 117-130, [zawiera materiały źródłowe].
 • Maślanka Julian: Julian Klaczko jako pisarz polityczny i krytyk literacki (w setną rocznicę śmierci), s. 339-358.
 • Otwinowska Dorota: Księgozbiór Mariana Kukiela – warsztat pracy uczonego, s. 465-477.
 • Sawicki Mariusz: Pozycja polityczna Kazimierza Leona Sapiehy wśród duchowieństwa koronnego i litewskiego w latach 1649-1652, s. 27-39.
 • Starnawski Jerzy: Dwa rozproszone wiersze i dwa listy Karola Huberta Rostworowskiego, s. 559-562, [zawiera teksty listów].
 • Starnawski Jerzy: Listy Józefa Wittlina (1896-1976) do Giovanniego Mavera (1891-1970), s. 551-558,[zawiera teksty listów].
 • Starzyński Marcin: Nieznany dokument konfraterni dla klasztoru mogilskiego z roku 1481 (ze studiów nad najstarszą małopolską kroniką klasztorną), s. 15-26, [zawiera materiały źródłowe].
 • Staszel Jan: Dziennik Kazimierza Girtlera z 1859 roku, s. 259-313, [zawiera fragmenty pamiętników].
 • Śliwa Joachim: Śledziejowicka kolekcja Stanisława Larysza-Niedzielskiego (1853-1938), s. 433-441.
 • Telwak Witalij: Michał Hruszewski – życie i dzieło, s. 519-550.

Rok 52: 2007

 • Adamska Magdalena: W sprawie proweniencji rycin ze zbioru Macieja Wodzińskiego. Analiza dokumentów zachowanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu i w Bibliotece Naukowej PAU i PAN, s. 477-498, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część wschodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 45-102, [zawiera materiały źródłowe].
 • Danowska Ewa: O życiu i rzeczach Honoraty ze Stempkowskich 1 v. Lubomirskiej, 2 v. Załuskiej, 3 v. Igelströmowej, s. 133-170, [zawiera materiały źródłowe].
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 5. Z problematyki stosunków własnościowych w nowożytnym Grodnie, s. 103-132, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Janina Reichert-Toth (1895-1986). Początek drogi artystycznej, s. 505-530, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Maria Rydlowa (15 VIII 1919 – 7 III 2007), s. 587-588.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Kabata Jacek A.: Ludwik Solski i Teatr „Lutnia” w powojennym Łańcucie, s. 441-448.
 • Krafl Pavel: Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami czesko-polskimi do końca XVII wieku w Republice Czeskiej w latach 1990-2000, s. 449-476.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2006 do 31 XII 2006, s. 531-550.
 • Lesiak-Przybył Bożena: W 150-lecie położenia kamienia węgielnego pod gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 551-558, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Leśniewska Ewa: Dokumenty majątkowe i gospodarcze Józefa Weyssenhoffa. Nowe spojrzenie na pana na Samoklęskach, s. 297-336.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica po Bronisławie Piłsudskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Listy Itoe Tachibany do Bronisława Piłsudskiego, s. 399-420, [zawiera fragmenty listów].
 • Małyszek Dariusz: Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX w. Cz. II, s.337-354.
 • Markiewicz Anna: Listy Andrzeja Potockiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685-1686, s. 29-44, [zawiera fragmenty listów].
 • Maślanka Julian: „Umarli i żywi” – album Teofila Lenartowicza, s. 279-296.
 • Miknys Rimantas: Zbigniew Solak (28 I 1953 – 13 XI 2004), s. 579-586.
 • Niedziałkowska Ewa, Grodziska Karolina: Wspomnienia o Barbarze Halinie Kmiecikowej (1924-1977), s. 573-578.
 • Sieraczyńska Bożena: Pamiątki po Stanisławie Wyspiańskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 559-572, [zawiera materiały źródłowe].
 • Sroka Łukasz: Masonica w zbiorach ks. Jana Nepomucena Fijałka, s. 391-398, [zawiera materiały źródłowe].
 • Starnawski Jerzy: Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003), s. 9-28.
 • Staszel Jan: „Dziennik” Kazimierza Girtlera z 1860 roku, s. 171-246, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Śliwa Joachim: Egipskie piramidy w polskim krajobrazie. Grobowiec rodziny Kulczyckich w Międzybrodziu koło Sanoka, s. 499-504.
 • Wiśniewski Wojciech W.: Nieznany poemat o Karpatach z połowy XIX w. Macieja Bogusza Z. Stęczyńskiego, s. 247-278, [zawiera materiały źródłowe].
 • Wnęk Jan: Akademia Umiejętności na kartach „Biblioteki Warszawskiej” w latach 1872-1914, s. 355-380.
 • Wolnicki Paweł: Powstanie Veritas – okręg Szwajcaria, s. 421-440.
 • Zieliński Jan: Europejskie czasopismo w Krakowie AD. 1911: „Miesięcznik Literacki Artystyczny” Józefa Hieronima Retingera, s. 381-390.

Rok 53: 2008

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu czarnokozinieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 47-106.
 • Bzinkowska Jadwiga: Mapy drukowane w Krakowie w XVI wieku, s. 19-30.
 • Cieślak Stanisław: Kult św. Rozalii przy kościele Św. Barbary w Krakowie, s. 31-46.
 • Danowska Ewa: Posiadłość Stanisława Konopki w Krakowie. Opis z 1837 roku, s. 107-138, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: „Z dni wielkich przemian” – wspomnienia architekta Wawrzyńca Dayczaka (1882-1968), s. 399-442.
 • Dziewulska Joanna M.: Prace „reparacyjne” i restauracyjne kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie w XIX wieku, s. 259-282.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Nowe ekslibrisy w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Dar Lecha Kokocińskiego, s. 529-536.
 • Grodziska Karolina: Maria Peterowa, pedagog (1892-1958), s. 443-470.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Mieczysław Ciepiela (29 II 1920 – 22 I 2008), s. 537-538.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Zasłużeni rękopiśmiennicy Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 9-18.
 • Grodziski Stanisław: Zapiski i wspomnienia z czasów pierwszej wojny światowej, s. 383-398.
 • Ignaczak Paweł: O intrygującej odbitce widoku Grodna z Biblioteki Polskiej w Paryżu i co wspólnego z Civitates Orbis Terrarum miał Hieronim Wierix, s. 499-506.
 • Kępińska Anna: Korespondencja krakowskiego B’nei B’rith ze stowarzyszeniami w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, s. 471-480.
 • Kos Zbigniew: 120 lat miejskiego Parku im. dra Henryka Jordana w Krakowie, s. 283-358.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2007 r., s. 507-528.
 • Lesiak-Przybył Bożena: Rok 1863 w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część II), s. 139-180, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Majewicz Alfred J.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Cz. 2. Dwa dokumenty podróżne wydane przez Konsulat Cesarstwa Japonii w Korsakowie, s. 251-258.
 • Małyszek Dariusz: Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. III, s. 211-236.
 • Starnawski Jerzy: Paszkwil Jana Lemańskiego przeciw „Popiołom” Stefana Żeromskiego, s. 375-382.
 • Starostka-Chrzanowska Halina: „Podgórzanin” (1900 r.) – pismo Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza, 359-374.
 • Śliwa Joachim: Pan Tepa w Egipcie, s. 237-250.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Rola Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności w badaniach Żywiecczyzny i Beskidu Żywieckiego do roku 1918, s. 181-210.
 • Telwak Witalij: Ukrainica w zbiorach rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, s. 481-498. [zawiera fragmenty listów].

Rok 54: 2009

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu Satanowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 93-178.
 • Danowska Ewa: „Pamiętniczek konfederata barskiego”. Retrospekcyjna relacja uczestnika wydarzeń Antoniego Hulewicza, s. 179-198, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Dziewulska Joanna M.: Nabytki rękopiśmienne Biblioteki z lat 2003-2008, s. 523-532.
 • Dziewulska Joanna M.: Wokół restauracji kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie z końca XIX i początku XX wieku, s. 239-280, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dzik Janina: Grafika dewocyjna braci Klauberów i jej recepcja w monumentalnym malarstwie polskim XVIII wieku, s. 469-480.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: „Hic liber mihi est”, czyli o ekslibrisowych napisach (ze zbioru Gabinetu Rycin PAU), s. 487-494.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziski Stanisław: Janineum – rola i zasługa, s. 451-460.
 • Knapek Elżbieta: Akta oficjalatu wiślickiego z XV-XVIII wieku, s. 9-22, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2008 r., s. 495-518.
 • Krużel Krzysztof: Stare fotografie w Gabinecie Rycin, s. 481-486.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN. Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim z Sachalinu do B. Piłsudskiego, s. 381-406, [zawiera fragmenty listów].
 • Markiewicz Anna: Inwentarze kościoła w Nastasowie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 53-92, [zawiera materiały źródłowe].
 • Maślanka Julian: O tzw. Domu Mickiewicza w Konstantynopolu, s. 407-426, [zawiera fragmenty listów].
 • Niedziałkowska Ewa: Franciszek Moskwa – zasłużony ofiarodawca Biblioteki. W 60-lecie otrzymania daru, s. 519-522.
 • Obtułowicz Barbara: Morganatyczny ślub Marii Krystyny de Borbón w świetle anonimowej relacji z 1840 roku, s. 217-238.
 • Pomes Kinga: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w latach 1896-1914, s. 427-436.
 • Starnawski Jerzy: Powitanie pierwszego wydanego tomu Norwida „Dzieł Wszystkich” (7) na tle dotychczasowych edycji, s. 461-468.
 • Staszel Jan: „Dziennik” Kazimierza Girtlera z 1861 roku, s. 289-346, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Śliwa Joachim: Piramida grobowa rodziny von Eben und Brunnen w Rożnowie koło Kluczborka, s. 281-288.
 • Taranczewska Marta: Z „Pamiętnika” Zofii z Buynowskich Hryniewieckiej, s. 347-380, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Uljasz Adrian: Patron bibliotek publicznych w Lublinie Hieronim Łopaciński (1860-1906) jako członek-korespondent AU, s. 437-450.
 • Wierzbicki Piotr: Teki Ulanowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN jako cenne źródło do badań nad sejmikiem i szlachtą województwa krakowskiego, s. 209-216.
 • Wojtowicz Jacek: Starodruki o tematyce prawniczej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Na marginesie wystawy „Wina i kara” w MCK, s. 197-208.
 • Zdanek Maciej: Kopiariusz cystersów szczyrzyckich z XVII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 23-52.

Rok 55: 2010

 • Adamska Magdalena: Dlaczego grafiki ornamentalne w Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN zasługują na naukowy katalog?, s. 451-466, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 79-132.
 • Chojnacka Iwona: Okładki czasopism w stylu art déco w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 511-522.
 • Czarnota Tomasz: Jerzy Giedroyc – homo collector. Przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkie emigracji, s. 377-438.
 • Danowska Ewa: O sprawach doczesnych i rzeczach ostatecznych Franciszka Ignacego Molitora, s. 63-78.
 • Dudek Marta: O „Roczniku Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” nie tylko rocznicowo, s. 9-34.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Kraków we wspomnieniach Leona Wachholza, s. 229-248, [zawiera materiały źródłowe].
 • Korniak Bożena: Dokumenty papierowe z XIX i XX wieku w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 439-450, [zawiera materiały źródłowe].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2009 r., s. 467-490.
 • Lesiak-Przybył Bożena: W stulecie odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Ze wspomnień Aleksandry Czechówny, s. 501-510, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Maślanka Julian: Nauka i niepodległość. O polskich towarzystwach naukowych pod zaborami, s. 215-228.
 • Pedycz Wasyl, Telwak Witalij: Życie i działalność Stepana Tomasziwskiego, s. 319-358.
 • Psarska-Grotowska Anna: Wspomnienia Juliana Ostoi Finka odnalezione i odczytane przez praprawnuczkę, s. 145-168, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Sękowski Paweł: Rozwój struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie w latach 1945-1946, s. 359-376.
 • Skorupska-Szarlej Janina: Muzeum im. Erazma Barącza – zapomniany Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 495-500.
 • Starnawski Jerzy: Z teki rękopiśmiennej Józefa Birkenmajera (1897-1939), s. 249-298, [zawiera fragmenty listów].
 • Śliwa Joachim: Karol Lanckoroński w Egipcie, 1875/1876, s. 169-184, [zawiera fragmenty listów].
 • Uljasz Adrian: Korespondencja Hieronima Łopacińskiego z Samuelem Adalbergiem, s. 199-214, [zawiera fragmenty listów].
 • Ursu Natalia: Żółkiewska „Hetmanka”, s. 133-144.
 • Wnęk Jan: Jan Dąbrowski jako autor podręczników szkolnych, s. 299-318.
 • Wójcik Agata: Kolekcja „starożytności” Stanisława Chlebowskiego, s. 185-198.
 • Wyrozumski Jerzy: Hartman Schedel i jego „Kronika świata”, s. 35-44.
 • Ziemierski Maciej: Przemoc domowa w Krakowie w latach 1650-1763 w świetle mieszczańskich testamentów i inwentarzy, s. 45-62.
 • Zinkow Leszek: Wśród archiwaliów po Tadeuszu Smoleńskim (1884-1909), pierwszym polskim egiptologu, s. 491-494.

Rok 56: 2011

 • Chojnacka Iwona: „Księżniczka sztuki polskiej” – Zofia Stryjeńska (1891-1976) i jej ilustracje, s. 517-524.
 • Danowska Ewa: Nieznana karta z dziejów dóbr balickich. Inwentarz z 1778 r. w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 105-134, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: Drużyny Bartoszowe i czasopismo „Dzwon” we wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca Dayczaka, s. 165-212, [zawiera fragmenty wspomnień].
 • Dużyk Józef: Maria Kuncewiczowa i poetki dwudziestolecia międzywojennego o Capri (z niewydanej książki), s. 291-300.
 • Dziewulska Joanna M.: Świat Podola i Besarabii w obiektywie Michała Greima. Dary fotografii dla Polskiej Akademii Umiejętności, s. 379-420.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Dary ekslibrisowe dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w 2010 r. – komunikat, s.511-516.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Latina pulchna est – czyli o obecności łaciny na ekslibrisach, s. 473-482.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziski Stanisław: Próby kodyfikacji polskiego prawa ziemskiego w czasach Zygmunta III Wazy, s. 9-18.
 • Homola-Skąpska Irena: Władysława Natansona listy do narzeczonej, s. 241-270, [zawiera fragmenty listów].
 • Knapek Elżbieta: Ks. Zygmunt Dunin-Kozicki (1854-1912) – archiwista i wydawca źródeł, s. 213-228, [dostęp online].
 • Kobylarz Michał: Reforma organizacji obrony państwa polskiego w świetle uchwał Sejmu Czteroletniego (1788-1792), s. 19-54.
 • Korczyński Adam: Fototeka Lanckorońskich, s. 421-442.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2010 r., s. 489-510.
 • Lipowski Wojciech: Koszmarna próba wszelkich wartości. Kornel Filipowicz w okupacyjnym Krakowie, s. 351-364.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: „Tempus et Occasio sua explicant Munia”. Z zagadnień ikonografii czasu w rycinach niderlandzkich 2. połowy XVI i początku XVII wieku, s. 459-472.
 • Radziszewska Maria: Górale podhalańscy w relacjach XIX-wiecznych podróżników, s. 135-164.
 • Starnawski Jerzy: Listy polskich uczonych i pisarzy do Giovanniego Mavera (1891-1970), s. 301-350, [zawiera fragmenty listów].
 • Szczęśniak Katarzyna: Współpraca graficzna Jana Bukowskiego z wydawnictwem Gebethnera i Wolffa, s. 443-458.
 • Śliwa Joachim: Darczyńcy Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzupełnienia i sprostowania, s. 365-378.
 • Taranczewski Paweł: Biblioteka PAU, jej wnętrza i ja, s. 483-488.
 • Uljasz Adrian: W służbie nauce powszechnej i ojczystej. Profesor Józef Rostafiński (1850-1928), s. 229-240.
 • Wnęk Jan: Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności (1918-1939) w ocenie ówczesnej krytyki, s. 271-290.
 • Ziemierski Maciej: Rajca krakowski Jan Feliks Treffler (1718-1761) i jego inwentarz z 20 lipca 1761 r., s. 55-104, [zawiera materiały źródłowe].

Rok 57: 2012

 • Czapla Julia: Jednorożec indyjski. Nowożytny mit naukowy i jego graficzna ilustracja Jana van der Straet, s. 399-412, [dostęp online].
 • Ćwierz Agnieszka: Zapiski o snach Hugona Kołłątaja, s. 63-72.
 • Danowska Ewa: Dokumenty do dziejów Wiśnicza w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 207-220.
 • Dziewulska Joanna M.: „Inwentarz dóbr Młoszowa, Dulowa i Karniowice w okręgu Wolnego Miasta Krakowa” z 1839 roku, s. 221-266, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dziewulska Joanna M.: Rękopisy i obrazy Jerzego Świecimskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 475-480.
 • Fiutowska Monika: „Mała oznaka wszylakiego poważania” – baza autografów i dedykacji Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 459-474.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 6. Z problematyki stosunków własnościowych w nowożytnym Grodnie, s. 169-206, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Drezdeńskie lata Elżbiety Baranowskiej, s. 389-398.
 • Jaworski Wojciech: Stowarzyszenia biblioteczne w Królestwie Polskim (1899-1914), s. 379-388.
 • Kicińska Urszula: „Ma być każda matrona ozdobą Małżonka swego i domu jego” – wzorzec żony w drukowanych mowach pogrzebowych XVII wieku, s. 97-126.
 • Knapek Elżbieta: Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 9-48, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2011, s. 437-458.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Cz. 5. List Sentaro Kemuyamy do Susumi Uedy, s. 339-352, [zawiera fragmenty listów].
 • Ożóg Kazimierz S.: Ikonografia Piotra Skargi w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 429-436.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: Czar akwaforty i zapis ulotnej chwili. Z rozważań braci Goncourt o grafice francuskiej XVIII wieku, s. 413-428.
 • Przybył Karolina: „Anna z Krakowa” i jej zapomniana twórczość, s. 267-288.
 • Starnawski Jerzy: Zapomniany poemat Adama Schrötera „Solium Caesareum”, s. 49-62.
 • Śliwa Joachim: Nubijskie początki: El Kubanije 1910/1911, s. 327-338.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach Karpat Wschodnich do roku 1918, s. 289-304.
 • Telwak Witalij: Okres krakowski w życiu i działalności Stefana Tomaszewskiego w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 353-364.
 • Uljasz Adrian: Korespondencja handlowa między firmą księgarską Arvaya z Rzeszowa a krakowską księgarnią Friedleinów w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 365-378, [zawiera fragmenty listów].
 • Wnęk Jan: Galicja w badaniach Akademii Umiejętności 1872-1918, s. 305-326.
 • Wojtowicz Jacek: „Bina coronatis animantia” czy tarcza wielopolowa? – herb własny krakowskiej, mieszczańsko-szlacheckiej rodziny Wizembergów z XVI/XVII wieku, s. 73-96.
 • Ziemierski Maciej: Ceremonie pogrzebowe mieszczan krakowskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, s. 127-168.

Rok 58: 2013

 • Czapla Julia: Niezwykłe zwierzęta w wyobrażeniach uczonych XVI-wiecznej Rzeczypospolitej. Fauna egzotyczna w traktacie Stefana Falimierza „O ziołach y moczy gich…”, s. 357-368, [dostęp online].
 • Ćwierz Agnieszka: Księdza Hugona Kołłątaja rozważania o naturze czasu, s. 93-104.
 • Danowska Ewa: Zainteresowania numizmatyczne i kolekcje monet Józefa Weyssenhoffa, s. 155-182.
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: Początek II wojny światowej i okupacji sowieckiej we Lwowie. Fragmenty wspomnień Wawrzyńca Dayczaka, s. 257-304, [zawiera fragmenty wspomnień].
 • Dziewulska Joanna M.: Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.). Sprawozdanie z konferencji (Warszawa, 12-13 IV 2013 r.), s. 457-460.
 • Grąbczewska Małgorzata: „Nauczyć się robić portret dagerotypem…” Polscy dagerotypiści we Francji – między koniecznością a pasją, s. 369-390.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Jaworski Wojciech: Resursy w Królestwie Polskim w latach 1865-1914, s. 183-198.
 • Kastory Andrzej: Historia Górnego Śląska . Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu (recenzja), s. 445-456.
 • Korniak Bożena, Radziszewska Maria: Materiały ikonograficzne do powstania styczniowego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 27-34.
 • Kos Zbigniew: Nauka na piedestale. Krakowskie pomniki uczonych, s. 391-422.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2012 r., s. 423-444.
 • Małecki Jan M.: Społeczność akademicka i środowisko naukowe Krakowa wobec powstania styczniowego, s. 9-26.
 • Ożóg Kazimierz S.: Pamięć o powstaniu styczniowym w pomnikach przełomu wieków w Galicji, s. 35-46.
 • Pezda Janusz: Przeszłość Przyszłości. Historia zbiorów rodzinnych opowiedziana przez Władysława Czartoryskiego, s. 105-132, [zawiera fragmenty odczytów].
 • Rydlewska Zofia: 120 lat Czytelni Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Zarys dziejów, s. 211-226.
 • Starnawski Jerzy: Z listoteki Czesława Jankowskiego, s. 305-336, [zawiera fragmenty listów].
 • Śliwa Joachim: „Jeden z najbardziej interesujących dni całej podróży”. Franciszek Józef I w Sakkarze i Gizie (24 XI 1869), s. 133-154.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Badania botaniczne i faunistyczne w Pieninach i Beskidzie Sądeckim w pracach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności do roku 1918, s. 227-238.
 • Telwak Witalij, Łazurko Lidia: Ukrainka na łamach: „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym, s. 239-256.
 • Uljasz Adrian: Jan Łoś (1860-1928). W 85. rocznicę śmierci krakowskiego językoznawcy, s. 199-210.
 • Ziemierski Maciej: Józef Treffler (zm. 1728) i Antoni Frączkiewicz (1690-1741) dwa splecione życiorysy ( w oparciu o inwentarze ich dóbr i testament Anny Marianny z Kauffmannów 1v. Trefflerowej 2v. Frączkiewiczowej), s. 47-92, [zawiera materiały źródłowe].
 • Żuławska Czesława: Z historii gospodarczej Polski – wspomnienia prawnika z prac przy realizacji polskiej transformacji ustrojowej, s. 337-356, [zawiera fragmenty wspomnień].

Rok 59: 2014

 • Alexandrowicz Stefan Witold: Krakowski geolog i nauczyciel – wspomnienie o Stanisławie Zaręcznym, s. 249-270.
 • Biedrzycka Agnieszka: Sprawozdanie z rad Senatu 1643-1645, s. 139-198.
 • Czapla Julia: Inkunabuły szwedzkie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 407-412, [dostęp online].
 • Dziewulska Joanna M.: Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie z lat 2009-2012, s. 413-420.
 • Dzik Janina: Obraz „Wizji św. Franciszka Salezego” w kościele Wizytek w Krakowie domniemanym dziełem Jerzego Eleutera Siemiginowskiego. W kręgu recepcji rycin Carla Maratty, s. 313-322.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Eleonora Dąmbska (7 X 1918 – 25 X 2013), s. 395-396.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Dzienniczek Natalii i Zygmunta Grodzińskich. Wyprawa rzeką Wilią z Daniszewa do Wilna w r. 1932, s. 271-288.
 • Jaworski Wojciech: Zapomniane towarzystwa naukowe w Warszawie 1906-1914, s. 215-224.
 • Kastory Andrzej: Recenzja z: Arkadiusz Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Neriton, Warszawa 2013, s. 421-426.
 • Korczyński Adam: Pocztówki Naczelnego Komitetu Narodowego – przegląd tematów i wybór zagadnień, s. 33-52.
 • Korniak Bożena, Radziszewska Maria: Źródła pamiętnikarskie do dziejów I wojny światowej w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 9-18, [zawiera materiały źródłowe].
 • Korniak Bożena: „Czym będzie Europa po skończonej wojnie?”. Wspomnienia Anny z Mycielskich Lisickiej (1829-1916), s. 77-98.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2013 r., s. 373-395.
 • Machnik Jan: O “Tygodniku Okopowym” w Legionach Polskich, s. 65-74.
 • Motyka Jan: Johna Webbera nieznany rysunek z Alaski. Przyczynek do poszukiwań Northern Passage podczas trzeciej wyprawy kapitana Jamesa Cooka, s. 347-372.
 • Niedziałkowska Ewa: Dokumenty kartograficzne z okresu I wojny światowej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 19-24.
 • Pezda Janusz: Wielka Wojna w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich, s. 25-32.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: „Przywilej nielicznych wybrańców”. Tomasz Maczuga i jego dar dla Gabinety Rycin, s. 397-406.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: Zjawa satyra i zbawienne działanie wina. „Żywot Apolloniosa z Tyany” w miedziorytach Stradanusa z serii „Venationes”, s. 289-312.
 • Śliwa Joachim: Plutonowy Marian Borelowski (1890-1914). Archeolog, żołnierz Żelaznej Brygady, s. 99-114.
 • Śliwa Joachim: Zagadkowa piramida w Brodnicy nad Drwęcą. Dr Leopold Friedrich Dittmer (1797-1831), s. 199-214.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Działalność Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w latach I wojny światowej, s. 127-138.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa: Stanisław Cercha (1867-1919). Zapomniany historyk sztuki, s. 323-346.
 • Uljasz Adrian: Ze źródeł do dziejów opozycji politycznej w II RP. Odezwa gen. Bolesława Roji z 1937 r. w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 225-248, [zawiera materiały źródłowe].
 • Urgacz Maria: Zapomniany dowódca, pułkownik Ryszard Waniczek (1880-1958), s. 115-126.
 • Włodek Marzena: Wojenna droga Kazimierza Hałacińskiego na podstawie jego korespondencji z lat 1915-1918, s. 51-64, [zawiera fragmenty listów].

Rok 60: 2015

 • Adamska Magdalena: Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności – karta z dziejów polskiej historii sztuki, s. 259-272, [dostęp online].
 • Babiński Aleksander Zygmunt: Potyczka pod Oświęcimiem. Epizod wojny prusko-austriackiej 1866 roku, s. 145-164, [dostęp online].
 • Brońka Joanna: Grafika użytkowa (1991-2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu, s. 287-304, [dostęp online].
 • Dziewulska Joanna M.: Pamiątki po „Ludziach legendowych”. Dar Anny Żulińskiej dla Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 329-334, [dostęp online].
 • Dzik Janina: Kilka uwag o twórczości malarza trynitarskiego Johanna Prechtla, s. 245-258, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Renata Żurkowa. Białystok 27 V 1927 – Kraków 23 I 2015, s. 347-352, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Pamięć Świata. Realizacja programu UNESCO w Bibliotece Naukowej PAU i PAN, s. 335-340, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r., s. 63-68, [dostęp online].
 • Homola-Skąpska Irena: Zygmunta Grodzińskiego „Dziennik z wyprawy kajakowej po Podolu w 1934 roku”. Część II, s. 187-216. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Jaworski Wojciech: Amatorskie stowarzyszenia teatralne w Królestwie Polskim (1890-1914), s. 165-180, [dostęp online].
 • Kastory Andrzej: Recenzja z: Między pokoleniami. Wywiad rzeka – z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, Rzeszów 2014, s. 341-346, [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2014 r., s. 305-328, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena: Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 29-40. [zawiera fragmenty dziennika], [dostęp online].
 • Majewicz Alfred: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (6). Corrigenda do „Japonica…”, cz. 1 i [2], s. 181-186, [dostęp online].
 • Majkowska Rita: Droga do digitalizacji akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Archiwum Nauki PAN i PAU, s. 69-74, [dostęp online].
 • Niedziałkowska Ewa: Ofiarodawcy obiektów kartograficznych dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Opis i znaczenie zbiorów, s. 41-48, [dostęp online].
 • Olszewska Anna: Narzędzia cyfrowe w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów  wizualnych, s. 273-286, [dostęp online].
 • Opalińska Stanisława, Śnieżyńska-Stolot Ewa: „Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa, s. 217-244. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Rydlewska Zofia: Konstanty Tyszkiewicz i jego kontakty z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, s. 19-28. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Śliwa Joachim: Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego, s. 9-18, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim: Ostatnia podróż Johanna Joachima Winckelmana, s. 109-126, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M.: Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach botanicznych Tatr do roku 1914, s. 49-62, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian: Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862-1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego, s. 127-144. [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Ziemierski Maciej: Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681-1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku, s. 75-108, [dostęp online].

Rok 61: 2016

 • Brońka Joanna: Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci, s. 283-290, [dostęp online].
 • Czapla Julia: XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych, s. 37-46, [dostęp online].
 • Czapla Julia: Pamiątka na rocznicę śmierci Miquela de Cervantesa „Historya czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy” w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 273-276, [dostęp online].
 • Danowska Ewa: Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 183-193, [dostęp online].
 • Danowska Ewa: Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach, s. 239-247, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki, s. 195-238, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Grodziski Stanisław, Żuławski Jacek: Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji, s. 121-131, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Gruchała Irena: Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, s. 67-90, [dostęp online].
 • Knapek Elżbieta: Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 21-35, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Knapek Elżbieta: Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860-1906), s. 277-281, [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r., s. 249-271, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena: Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 133-146, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Majewicz Alfred: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego, s. 161-182, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry, s. 107-119, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian: Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r., s. 147-159, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Wyrozumski Jerzy: U początków polskiej tolerancji, s. 9-19, [dostęp online].
 • Ziemierski Maciej: Losy Franciszka Smołukowskiego (1647-1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów, s. 47-66, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Zych-Kwiatkowska Agnieszka: Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r., s. 91-106, [dostęp online].

Rok 62: 2017

 • Czapla Julia, Amatorska ornitologia u schyłku XVIII wieku. Kilka słów o "Histoire des oiseaux" François-Nicolasa Martineta i jej ilustracjach w 230. rocznicę wydania, s. 249-256.
 • Danowska Ewa, „Chleb dobrze zasłużonym”. Lustracja starostwa mościskiego z 1627 r., s. 21-40.
 • Danowska Ewa, Jerzy Znosko (20 I 1922-11 I 2017) s. 307-312.
 • Grodziska Karolina, Eugeniusz Madej (Bieżanów 19 XI 1928-Kraków 25 VIII 2016), s. 313-314.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina, Maria Świątecka (Pańska Dolina 24 XI 1921-Kraków 12 II 2017), s. 315-318.
 • Grodziska Karolina, Ścieżki pamięci. Miejsca spoczynku pracowników Biblioteki, s. 319-328.
 • Kastory Andrzej, recenzja: Adam Bielnicki, „Zgryźliwy sarmata i Wikingowie w papuciach”, Kraków 2017, s. 329-334.
 • Knapek Elżbieta, Kilka uwag o wykonywaniu przez monarchę prawa patronatu na marginesie nieznanego dokumentu Władysława Jagiełły dla Mikołaja Trąby z 1390 r., s. 9-20.
 • Krasińska Izabela, „Niewiasta Polska” (1899-1907) jako przykład pisma patronackiego – zarys monograficzny, s. 113-122.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2016r., s. 285-306.
 • Mataniak Mateusz, Dozory kościelne w Krakowie w latach 1800-1853. Organizacja i zakres kompetencji, s. 123-150.
 • Motyka Jan, Dar grafik dla Gabinetu Rycin w roku 2016, s. 257-284.
 • Orłowska-Węgiel Urszula, Łukawski Łukasz, Wymiana zagraniczna wydawnictw Biblioteki Naukowej PAU i PAN w latach 2000-2016, s. 237-242.
 • Romaniuk Łukasz, Prasa dla kobiet w dorobku wydawniczym Konstantego Majeranowskiego (1787-1851), s. 105-112.
 • Skorupska-Szarlej Janina, Historia portretów marszałków krajowych Sejmu Galicyjskiego znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 63-78.
 • Śliwa Joachim, Oskar Milosz (1877-1939) i „Królowa” Karomama, s.165-176.
 • Ślusarczyk Janusz M., Pokucie w badaniach botanicznych Towarzystwa naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności, s. 151-164.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, Juliusz Mien junior malarz. Z cyklu: Zapomniani mieszkańcy Krakowa, s. 57-62.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, „Polen im zeitalter der Jagiellonen 1386-1572”. Wystawa Jagiellonów w Schallaburgu (8 maja-2 listopada 1986) i w Warszawie (marzec-czerwiec 1987). Wspomnienie w 30. Rocznicę, s. 209-236.
 • Świątczak Piotr, Korespondencja Mariana Gieszczykiewicza do narzeczonej i późniejszej żony, Elżbiety Schreyer, z prywatnej kolekcji Ann Elizabeth Gieszczykiewicz-Jaron — dzieje zespołu oraz jego wartość historyczna i sentymentalna, s. 177-208.
 • Targosz Karolina, Na tropach pierwszych kobiet malarek w dawnej Polsce, s. 41-56.
 • Uljasz Adrian, Libretto Ludwika Osińskiego do opery Józefa Elsnera „Andromeda” z 1807 r. w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 79-104.
 • Wyrozumska Bożena, Kolekcja druków ulotnych z czasów stanu wojennego, s. 243-248.

Rok 63: 2018

 • Czapla Julia, Henryk Bukowski i jego dar. W 130. rocznicę ofiarowania, s. 389-392.
 • Danowska Ewa, , Świątczak Piotr, „Wojskowa służba moja”. Wspomnienia księdza Jana Twardowskiego, żołnierza 13. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Guidobalda Starhemberga”, zwanego „Krakowskimi Dziećmi”, s. 23-70.
 • Fejkiel Jan, Krzysztof Skórczewski. Autoportret. 70-lecie urodziny artysty, s. 347-356.
 • Grodziska Karolina, Jan Kazimierz Tetmajer w świetle spuścizny rękopiśmiennej w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 119-128.
 • Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-8.
 • Gruchała Irena, Książki Jana de Wittego i jego syna Józefa w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, s. 291-318.
 • Kiryk Feliks, Beszowa i Mielec. Przyczynki do ich najdawniejszych dziejów, s. 129-152.
 • Krajewska Maria, Józef Rydel i jego korespondencja z Erazmem Majewskim, s. 217-254.
 • [Kremer Małgorzata], Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2017 r., s. 357-380.
 • Lipowski Wojciech, Szczęsny Mysłowicz, filmowy dokumentalista międzywojennego Krakowa, s. 333-346.
 • Olszewska Anna, Gancarczyk Joanna, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: strategie projektowe, przykład systemu PrintExplorer, s. 381-388.
 • Rogozińska Katarzyna, Problematyka oświatowa na łamach czasopisma „Krakus” (1891-1895), s. 255-266.
 • Śliwa Joachim, Józef Julian Sękowski (1800–1858), doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek zagraniczny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 183-196.
 • Uljasz Adrian, Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia, s. 319-332.
 • Urgacz Maria, „Stanęli w potrzebie”. Służba wojskowa przyszłych członków Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1914-1920, s.9-22.
 • Wyrozumski Jerzy, Kazimierza Dobrowolskiego studia nad osadnictwem w dawnej Polsce, s. 153-158.
 • Ziemierski Maciej, Szlachcic – mieszczaninem. Losy miecznika lubelskiego Józefa Siestrzeńskiego w świetle jego ostatniej woli z 17 czerwca 1652 r., s. 159-174.

Rok 64: 2019

 • Branc Iwona, Listy Zofii Stryjeńskiej (1891-1976) do Zofii i Zdzisława Jachimeckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 245-256, [dostęp online].
 • Danowska Ewa, Codzienność w rzeczach śp. Emilii z Friedleinów Majerowej. Inwentarz pośmiertny z 1842 r., s. 53-86, [dostęp online].
 • Gordziejew Jerzy, Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 7. Z problematyki miejskiej w XVII w., s. 27-51, [dostęp online].
 • Grądzka Anna, Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (8). Korespondencja pani Kimiko Torii do Bronisława oraz list pana Mitsugo Yokoyamy z pokładu S/S Dakota, s. 145-159, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Irena Stupnicka (Ostrów Wielkopolski 22 III 1925 – Kraków 7 IV 2019), s. 305-306, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Maria Buczak (Stobierna 22 IX 1927 – Rzeszów 12 II 2019), s. 303-304, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 5-10.
 • Korczyński Adam, Dokumentacja fotograficzna kościoła Świętej Katarzyny w Krakowie w zbiorze fotografii Karola Lanckorońskiego, s. 103-114, [dostęp online].
 • Kremer Małgorzata, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2018 r., s. 277-302, [dostęp online].
 • Majkowska Rita, Rola i znaczenie i archiwów rodzinnych w badaniach naukowych. Kilka kart z archiwum rodzinnego Kotkowskich…, s. 257-275, [dostęp online].
 • Palkij Henryk, Troski ojca wysyłającego synów po edukację za granicę w świetle korespondencji Stanisława M. Rzewuskiego, wojewody podlaskiego, z lat 1720-1727, s. 11-26, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Zygmunt Mineyko (1840-1925) i poszukiwanie starożytnej Dodony, s. 87-102, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Karpackie badania Józefa Dziędzielewicza, s. 131-143, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian, Dokumenty życia społecznego z kolekcji księgarza Mariana Krzyżanowskiego jako źródło do badań nad życiem muzycznym oraz teatralnym Krakowa i Warszawy w XIX i XX wieku, s. 115-129, [dostęp online].
 • Urgacz Maria, „Nie wojna nas zabija i demoralizuje”… Komentarz do powojennych wydarzeń z Polski i zagranicy w „Dzienniczku z czasów wojny 1914-1921” Franciszka Dudy, s. 187-243, [dostęp online].
 • Wierzbicki Paweł, „Tygodnik Polski” (Harbin 1922-1942) jako źródło do dziejów polskiej emigracji w Chinach, s. 161-185, [dostęp online].

Rok 65: 2020

 • Czapla Julia, Podsumowanie pierwszego pięciolecia aktywności profilu Facebook Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 257-262, [dostęp online].
 • Danowska Ewa, Materiały do dziejów kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i początków działalności KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN i Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 9-20, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji s. 3-7.
 • Górska Agnieszka, Kraus Anna, Wybrana twórczość piśmiennicza architektów związanych z Politechniką Lwowską. Studium na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku, s. 201-219, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Radziszewska Maria, „Gawędy o utraconym gnieździe – Boży Rok”. Wspomnienie Anny Jałbrzykowskiej z Ujazdu, s. 141-168, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Stanisława Brodzicka (Łosice 6 XI 1933 – Kraków 6 IX 2020), s. 263-264, [dostęp online].
 • Jacek Wojtowicz, Z Górnych Węgier do Krakowa. Sylwester Joanelli – kariera Włocha, dzierżawcy zamku niedzickiego, s. 21-36, [dostęp online].
 • Kremer Małgorzata, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2019 r., s. 221-255, [dostęp online].
 • Lemanaitė-Deprati Greta, „Wierzę, że i ja mam wyznaczoną pewną rolę na ziemi”. Nieznane listy Jana Otrębskiego do Jana Rozwadowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 37-70, [dostęp online].
 • Lipowski Wojciech, „Powraca do nas dawne życie”…  Doświadczenie pamięci w opowiadaniach Zygmunta Haupta, s. 169-186, [dostęp online].
 • Majewicz Alfred F., Japonica w Archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (9). Fujihiko Sekiba i jego przesyłka, s. 115-130, [dostęp online].
 • Stempin Bartłomiej, Fantastyka, groza, panestetyzm i antyestetyzm w poglądach i twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta, s. 187-200, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, „Z żarów nad Nilem w ogień rewolucji nad Wisłą”. Izydor Kajetan Wysłouch (1869–1937) i jego działalność społeczna, s. 105-113, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Polskie badania botaniczne i mykologiczne w Karpatach Wschodnich do roku 1918. Zarys problematyki, s. 83-104, [dostęp online].
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, Maksymilian Cercha malarz Tatr. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”, s. 131-139, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian, Rękopisy wierszy Kajetana Koźmiana w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 71-81, [dostęp online].

Rok 66: 2021

 • Danowska Ewa, Darczyńcy i ich dary dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Biblioteki AU, Biblioteki PAU oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 91-100, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Matryce Stanisława Dawskiego (1905–1990) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 105-123, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-7.
 • Gołąbek Marta, Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Wystawa zorganizowana w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 6 maja – 15 sierpnia 2021 r., s. 219-224, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Anny Treiderowej „Kabaret pod zdechłym kornikiem”, s. 147-162, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Krystyna Leżańska (Kraków 20 IX 1942 – Kraków 14 II 2021), s. 235-236, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Zdrada Jerzy, „Zabawki poetyckie niektórych kawalerów (i dam) Akademiey”. Żartobliwe utwory pracowników Biblioteki PAN w Krakowie z lat 60., 70. i 80. XX w., s. 163-180, [dostęp online].
 • Klemenski Marcin A., Książę świdnicko-jaworski Bolko II Mały a zakon cysterski, s. 9-20, [dostęp online].
 • Majer Michał, Antoni Teslar – kuchmistrz znany i nieznany, s. 125-146, [dostęp online].
 • Motyka, Jan, Najnowsze prace Iwony Ornatowskiej-Semkowicz dla Gabinetu Rycin, s. 225-230, [dostęp online].
 • Orłowska-Węgiel Urszula, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2020 r., s. 181-218.
 • Pudłocki Tomasz, Recenzja książki: Wojciech Narębski, Saga rodu Narębskich, red. Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2020, s. 231-234, [dostęp online].
 • Pezda Janusz, Czy warto było? Umowa krakowska z 18 września 1891 r. O przyczynach oraz pokładanych w niej nadziejach i skutkach, s. 69-90, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Mikołaja Wisłockiego fragment „Dziennika podróży z Neapolu do Afryki i wyprawa z Kairu do Górnego Egiptu aż ku granicom Abisynii” (1844/1845), s. 47-54, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Zasługi Eustachego Wołoszczaka w badaniach botanicznych Karpat, s. 55-68, [dostęp online].
 • Tarkowska Ewelina, Początki Wielkiej Emigracji. Polacy w Besançon w latach 1832–1833, s. 21-45, [dostęp online].

Rok 67: 2022

 • Ciesielski Rafał, Recenzja książki Renaty Suchowiejko Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści – wydarzenia – konteksty, Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 169-177, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-6.
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Klemenski Marcin K., Ziomek Krzysztof, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych, Kalisz, 22–23 IX 2022, s. 159-164, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2021 r., s. 123-157, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, „Rękopisy kozackie”. Z dziejów zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 111-121, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Jacek Kręcina (Kraków 8 VIII 1940 – Kraków 18 III 2022), s.179-182, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Radziszewska Maria, Rękopisy i pamiątki po Marii Konopnickiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s.27-36, [dostęp online].
 • Haber Katarzyna, Wystawa Wenus. Schulz/Cranach. Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Warszawa, 4–29 VIII 2022, s. 165-167, [dostęp online].
 • Klemenski Marcin, Polityka księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego wobec zakonu joannitów, s. 37-46, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena, Dawne fotografie dotyczące życia i twórczości Jana Matejki w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie, s. 71-84, [dostęp online].
 • Łukawski Łukasz, Grodziska Karolina, Starodruki i rękopisy związane z Józefem Wybickim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [dostęp online].
 • Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (10). Motonaga Murao i jego kartka pocztowa, s. 103-110, [dostęp online].
 • Pawłowska Krystyna, Od drukowania rycin przez faksymilowanie starodruków do bartynotypii numizmatów, czyli o paskach i pracach Władysława Bartynowskiego, s. 85-101, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Pożegnalny wykład Józefa Juliana Sękowskiego, Uniwersytet w Sankt Petersburgu, 1847, s. 57-70, [dostęp online].
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, La Pierre Eternelle ou soit La Glaura Augurelli Philosofi Angli. Tajemnice recepty w Księdze kabał królowej Sobieskiej w rękopisie 2284 Biblioteki Jagiellońskiej, s. 47-56, [dostęp online].

Back to top